f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Przeniesienie wpisu

Tryb przeniesienia wpisu na listę radców prawnych lub aplikantów radcowskich reguluje § 24 uchwały nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r.

  1. W razie zmiany miejsca zamieszkania radcy prawnego powodującej zmianę właściwości okręgowej izby radców prawnych wszczyna się na wniosek tego radcy prawnego postępowanie w sprawie przeniesienia wpisu na listę radców prawnych, z zastrzeżeniem ust. 10. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie radcy prawnego o zmianie miejsca zamieszkania.
  2. Radca prawny składa wniosek o przeniesienie wpisu do okręgowej izby radców prawnych właściwej dla jego nowego miejsca zamieszkania.
  3. Rada okręgowej izby radców prawnych, która prowadzi postępowanie w sprawie przeniesienia wpisu może wystąpić do rady okręgowej izby radców prawnych, w której radca prawny posiada wpis na listę radców prawnych, o przekazanie akt osobowych tego radcy prawnego.
  4. W razie potrzeby rada okręgowej izby radców prawnych przed rozpatrzeniem wniosku może żądać od radcy prawnego złożenia wyjaśnień.
  5. Rada okręgowej izby radców prawnych po rozpatrzeniu wniosku podejmuje uchwałę w sprawie przeniesienia wpisu na prowadzoną w tej izbie listę radców prawnych.
  6. W przypadku podjęcia uchwały o odmowie przeniesienia wpisu radcy prawnemu przysługuje odwołanie do Krajowej Rady Radców Prawnych w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
  7. Ostateczną uchwałę o przeniesieniu wpisu przekazuje się niezwłocznie radzie okręgowej izby radców prawnych, w której radca prawny był dotąd wpisany na listę, wskazując datę, w której nastąpiło przeniesienie wpisu.
  8. Przeniesienie wpisu następuje z dniem, w którym uchwała o przeniesieniu wpisu stała się ostateczna.
  9. Rada, w której radca prawny był dotąd wpisany na listę podejmuje, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały o przeniesieniu wpisu, uchwałę o usunięciu wpisu z dniem, w którym uchwała o przeniesieniu wpisu stała się ostateczna.
  10. Postępowanie, w sprawie przeniesienia wpisu może zostać wszczęte z urzędu przez radę okręgowej izby radców prawnych właściwej dla nowego miejsca zamieszkania radcy prawnego w przypadku, gdy rada poweźmie uprawdopodobnioną informację o zmianie miejsca zamieszkania radcy prawnego powodującej zmianę właściwości okręgowej izby radców prawnych w przedmiocie wpisu na listę. Przed wszczęciem postępowania z urzędu, rada wzywa pisemnie radcę prawnego do wystąpienia w wyznaczonym terminie z wnioskiem o przeniesienie wpisu, a po bezskutecznym upływie terminu wszczyna postępowanie z urzędu.

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl