f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.

Prawo w szkołach

Zaproszenie do udziału w III edycji akcji „Prawo w szkołach”

Szanowni Państwo,

 

poziom świadomości prawnej społeczeństwa jest jednym z wyznaczników jego rozwoju. Jak pokazują badania socjologiczne, świadomość prawna polskiego społeczeństwa jest na dość niskim poziomie. Dlatego też od kilku lat samorząd radcowski angażuje się w szereg akcji mających na celu zmianę tego zjawiska. Jedną z nich jest akcja „Prawo w szkołach”. Celem akcji jest podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa. W ramach akcji chcemy przybliżyć dzieciom i młodzieży postawę aktywnego obywatela, który powinien mieć nawyk szukania rozwiązania swoich problemów za pomocą metod i narzędzi jakie daje prawo.

 

III edycja akcji „Prawo w szkołach” jest skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Rzeszowie (tj. na terenie województwa podkarpackiego z wyłączeniem powiatów dębickiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, Tarnobrzeg).

 

W ramach akcji radcowie prawni przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie
w okresie od lutego do kwietnia 2017 r. będą przeprowadzać bezpłatne 45 minutowe lekcje podczas których przybliżą uczniom najważniejsze aspekty związane z codziennym stosowaniem prawa (przykładowe tematy: nieznajomość prawa szkodzi – wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i karnego, wymiar sprawiedliwości, ja w sieci, ja dla pracy – praca dla mnie – podstawowe instytucje prawa pracy, moje prawa konsumenckie). Lekcje odbywałyby się w zależności od tematyki oraz wieku uczniów w formie warsztatów, studium przypadku, pracy z tekstem źródłowym, pogadanki, burzy mózgów lub wykładów.

 

Zgłoszenia do udziału w III edycji akcji „Prawo w szkołach” prosimy przesyłać do dnia
2 grudnia 2016 r. Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin III edycji akcji „Prawo w szkołach” znajdują się poniżej. Wypełnione formularze należy przesłać do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie listownie na adres 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 8, za pomocą faksu 17 864 21 09 lub pocztą e-mail na adres: edukacja@oirp.rzeszow.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich szkół do udziału w III edycji akcji „Prawo
w szkołach”.

Fot. Stanisław Porada  http://www.spmnowy.iap.pl/index.html?id=76430&site_id=84702

 

 

 

Regulamin III edycji akcji „Prawo w szkołach”

1.Organizatorem III edycji akcji „Prawo w szkołach”, a zarazem administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 8,
35-016 Rzeszów.

2.Celem akcji jest podniesienie świadomości prawnej, zapobieganie wykluczeniu prawnemu dzieci i młodzieży, ich edukacja w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz podstawowych instytucji polskiego porządku prawnego celem wyrobienia w nich poczucia odpowiedzialności za własne czyny i wybory.

3.Akcja polegać będzie na bezpłatnym przeprowadzeniu przez radców prawnych lekcji prawa, podczas których przybliżą uczniom wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, prawa karnego lub prawa pracy.

4.Akcja odbywać się będzie pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

5.W akcji mogą wziąć udział szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne
z obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie (tj. z terenu województwa podkarpackiego z wyłączaniem powiatów dębickiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego oraz M. Tarnobrzeg).

6.Rekrutacja szkół do udziału w akcji odbywać się będą poprzez przesyłanie zgłoszeń
za pomocą formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Na jednym formularzu można zgłosić tylko jedną szkołę.

7.Rekrutacja szkół do udziału w akcji odbywać się będzie w okresie od 14 listopada 2016 r.
do 2 grudnia 2016 r.

8.Wypełnione formularze należy przesłać do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie
do dnia 2 grudnia 2016 r. listownie na adres 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 8, za pomocą faksu 17 864 21 09 lub pocztą e-mail na adres: edukacja@oirp.rzeszow.pl.

9.Ilość uczestników akcji jest ograniczona. O tym czy dana szkoła zakwalifikuje się do udziału
w akcji decyduje kolejność zgłoszeń.

10. O zakwalifikowaniu do udziału w akcji szkoła zostanie poinformowana w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia rekrutacji. Jej zgłoszenie zostanie niezwłocznie przekazane przydzielonemu radcy prawnemu, który następnie nawiąże kontakt z daną szkołą celem ustalenia terminu, tematyki oraz ilości lekcji w danej szkole.

11. Lekcje będą się odbywały w okresie od lutego 2017 r. do kwietnia 2017 r.

12. W każdej zakwalifikowanej szkole odbędzie się co najmniej jedna lekcja.

 

Wypełnione zgłoszenia należy przesłać do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie do dnia 2 grudnia 2016 r. listownie na adres 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 8, za pomocą faksu
17 864 21 09 lub pocztą e-mail na adres: edukacja@oirp.rzeszow.pl.

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl