f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Informacje dot.zakończenia aplikacji

Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, aplikantowi, który odbył aplikację radcowską, właściwa rada okręgowej izby radców prawnych wydaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia aplikacji radcowskiej, zaświadczenie o jej odbyciu.

Jak wskazuje treść art. 361 ustawy o radcach prawnych, zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej jest dokumentem uprawniającym do przystąpienia do egzaminu radcowskiego, który należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego, o czym mowa w art. 362 ust. 3 ustawy.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania przez aplikanta zaświadczenia o odbyciu aplikacji radcowskiej jest zaliczenie przez kierownictwo szkolenia III roku aplikacji poprzedzone uzyskaniem przez aplikanta pozytywnej oceny z kolokwiów, odbyciem wymaganych praktyk oraz przedłożeniem w ustalonym przez kierownictwo szkolenia terminie wypełnionego dzienniczka wraz z pisemną opinią patrona. Warunkiem koniecznym jest również uregulowanie przez aplikanta wszystkich płatności dotyczących opłaty rocznej za aplikację oraz składek członkowskich.

Przez okres roku od daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji radcowskiej aplikant radcowski może zastępować radcę prawnego w zakresie, o którym mowa w art. 351 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, tj. przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.

Po otrzymaniu zaświadczenia o odbyciu aplikacji radcowskiej, aplikant pozostaje wpisany na listę aplikantów radcowskich do czasu wpisu na listę radców prawnych, bądź upływu roku od daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji radcowskiej, po czym następuje skreślenie aplikanta z listy (art. 37 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy).

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl