f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Lista mediatorów

Lista mediatorów:

 

 1. Arkuszewska Aneta
 2. Ciechanowska Justyna
 3. Cisek Aleksander
 4. Dachowski Adam
 5. Dul Joanna
 6. Hałabiś Aleksandra
 7. Kamiński Piotr
 8. Kamiński Robert
 9. Korbecka Elżbieta
 10. Korbecka Karolina
 11. Koryto Łukasz
 12. Kwolek Mariusz
 13. Moskwa Anna
 14. Nawrot – Szylar Anna
 15. Ulatowska - Czerw Anna
 16. Pieczonka Grzegorz
 17. Pieróg Adrian
 18. Szebla Klaudia
 19. Spytkowski Fryderyk
 20. Taradajko Aleksander
 21. Wojciechowska Małgorzata


1. Mediatorem może być osoba fizyczna:

 • wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca w pełni z praw publicznych, która odbyła stosowne szkolenie uprawniające do prowadzenia mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów przyjętymi  przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości,
 • dająca rękojmię należytego wykonywania funkcji mediatora


2. Wpis na listę mediatorów następuje na wniosek zainteresowanego, który powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
 • zakres specjalizacji,
 • oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • informację o formie wykonywania zawodu, numer wpisu na listę radców prawnych,
 • informację o znajomości języków obcych,
 • informację o odbytych szkoleniach z zakresu mediacji i posiadanym doświadczeniu w tym zakresie,
 • oświadczenie o listach mediatorów (ośrodków mediacji), na których wpisany jest kandydat na mediatora,
 • zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla realizacji celów statutowych Ośrodka Mediacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


3. Skreślenie z listy mediatorów następuje:

 • na wniosek mediatora,
 • wobec powtarzających się uzasadnionych zastrzeżeń do pracy mediatora,
 • w przypadku dwukrotnego w okresie jednego roku kalendarzowego odmówienia prowadzenia mediacji bez należytego uzasadnienia,
 • wobec rażących uchybień obowiązkom wynikających z obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Statutu lub Regulaminu Ośrodka Mediacji,
 • w przypadku istotnego naruszenia przez mediatora kodeksu etyki zawodowej radców prawnych, godności zawodu radcy prawnego lub obowiązków zawodowych radcy prawnego;
 • utraty uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego.


4. Wpis i skreślenie z listy mediatorów następuje Uchwałą Zarządu Ośrodka Mediacji. O dokonanym wpisie lub skreśleniu z listy mediatorów informuje zainteresowanego Prezes Zarządu Ośrodka Mediacji. Od odmowy wpisu lub dokonania wykreślenia z listy mediatorów przysługuje prawo złożenia, w terminie 14 dni od daty powiadomienia określonego w zdaniu poprzedzającym, wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, który zostaje rozpoznany kolejną Uchwałą Zarządu Ośrodka Mediacji.

5. Mediator wpisany na listę mediatorów Ośrodka Mediacji zobowiązany jest podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności w dziedzinie mediacji.

6. Wynagrodzenie mediatora określa w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa Regulamin i Cennik Ośrodka Mediacji.

Standardy szkolenia mediacyjnego, które musi spełniać szkolenie odbyte przez mediatora wskazane są na Stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/spoleczna-rada-ds-alternatywnych-metod-rozwiazywania-konfliktow-i-sporow/dokumenty-deklaracje/

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl