f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Lista mediatorów

Lista mediatorów:

 

 1. Arkuszewska Aneta
 2. Ciechanowska Justyna
 3. Cisek Aleksander
 4. Dachowski Adam
 5. Dul Joanna
 6. Gawlik Karolina
 7. Gruszczyńska Katarzyna
 8. Hałabiś Aleksandra
 9. Jatczyszyn Ewa
 10. Kamiński Piotr
 11. Kamiński Robert
 12. Korbecka Elżbieta
 13. Korbecka Karolina
 14. Koryto Łukasz
 15. Kwolek Mariusz
 16. Kwolek Karolina
 17. Moskwa Anna
 18. Nawrot – Szylar Anna
 19. Nyzio - Mik Anna
 20. Ulatowska - Czerw Anna
 21. Pieczonka Grzegorz
 22. Pieróg Adrian
 23. Sawa Paweł
 24. Szebla Klaudia
 25. Spytkowski Fryderyk
 26. Słowińska Dorota
 27. Taradajko Aleksander
 28. Walczyk Barbara
 29. Wojciechowska Małgorzata
 30. Wolan Monika
 31. Złotek Adam


1. Mediatorem może być osoba fizyczna:

 • wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca w pełni z praw publicznych, która odbyła stosowne szkolenie uprawniające do prowadzenia mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów przyjętymi  przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości,
 • dająca rękojmię należytego wykonywania funkcji mediatora


2. Wpis na listę mediatorów następuje na wniosek zainteresowanego, który powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
 • zakres specjalizacji,
 • oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • informację o formie wykonywania zawodu, numer wpisu na listę radców prawnych,
 • informację o znajomości języków obcych,
 • informację o odbytych szkoleniach z zakresu mediacji i posiadanym doświadczeniu w tym zakresie,
 • oświadczenie o listach mediatorów (ośrodków mediacji), na których wpisany jest kandydat na mediatora,
 • zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla realizacji celów statutowych Ośrodka Mediacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


3. Skreślenie z listy mediatorów następuje:

 • na wniosek mediatora,
 • wobec powtarzających się uzasadnionych zastrzeżeń do pracy mediatora,
 • w przypadku dwukrotnego w okresie jednego roku kalendarzowego odmówienia prowadzenia mediacji bez należytego uzasadnienia,
 • wobec rażących uchybień obowiązkom wynikających z obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Statutu lub Regulaminu Ośrodka Mediacji,
 • w przypadku istotnego naruszenia przez mediatora kodeksu etyki zawodowej radców prawnych, godności zawodu radcy prawnego lub obowiązków zawodowych radcy prawnego;
 • utraty uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego.


4. Wpis i skreślenie z listy mediatorów następuje Uchwałą Zarządu Ośrodka Mediacji. O dokonanym wpisie lub skreśleniu z listy mediatorów informuje zainteresowanego Prezes Zarządu Ośrodka Mediacji. Od odmowy wpisu lub dokonania wykreślenia z listy mediatorów przysługuje prawo złożenia, w terminie 14 dni od daty powiadomienia określonego w zdaniu poprzedzającym, wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, który zostaje rozpoznany kolejną Uchwałą Zarządu Ośrodka Mediacji.

5. Mediator wpisany na listę mediatorów Ośrodka Mediacji zobowiązany jest podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności w dziedzinie mediacji.

6. Wynagrodzenie mediatora określa w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa Regulamin i Cennik Ośrodka Mediacji.

Standardy szkolenia mediacyjnego, które musi spełniać szkolenie odbyte przez mediatora wskazane są na Stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/spoleczna-rada-ds-alternatywnych-metod-rozwiazywania-konfliktow-i-sporow/dokumenty-deklaracje/

© 2021 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl