f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.

Lista mediatorów

Lista mediatorów:

 

1

Adam Dachowski

2

Adam Złotek

3

Adrian Pieróg

4

Agnieszka Chrostowska-Bawoł

5

Aldona Ziobro

6

Aleksander Cisek

7

Aleksander Taradajko

8

Aleksandra Hałabiś

9

Aneta Arkuszewska

10

Anna Hałucha-Skoczek

11

Anna Nawrot-Szylar

12

Anna Nyzio-Mik

13

Anna Ulatowska-Czerw

14

Barbara Walczyk

15

Damian Wojdyła

16

Dorota Słowińska

17

Elżbieta Korbecka

18

Ewa Jatczyszyn

19

Ewa Lech

20

Fryderyk Spytkowski

21

Grzegorz Pieczonka

22

Iga Bryś

23

Joanna Dul

24

Justyna Ciechanowska

25

Karolina Gawlik

26

Karolina Korbecka

27

Karolina Kwolek

28

Katarzyna Gancarska

29

Katarzyna Gruszczyńska

30

Katarzyna Lech-Drupka

31

Klaudia Szebla

32

Łukasz Koryto

33

Małgorzata Wojciechowska

34

Marian Szałański

35

Mariusz Kwolek

36

Marta Pietras-Eichberger

37

Miłosz Kuna

38

Monika Wolan

39

Paweł Sawa

40

Piotr Kamiński

41

Robert Kamiński
1. Mediatorem może być osoba fizyczna:

 • wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca w pełni z praw publicznych, która odbyła stosowne szkolenie uprawniające do prowadzenia mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów przyjętymi  przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości,
 • dająca rękojmię należytego wykonywania funkcji mediatora


2. Wpis na listę mediatorów następuje na wniosek zainteresowanego, który powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
 • zakres specjalizacji,
 • oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • informację o formie wykonywania zawodu, numer wpisu na listę radców prawnych,
 • informację o znajomości języków obcych,
 • informację o odbytych szkoleniach z zakresu mediacji i posiadanym doświadczeniu w tym zakresie,
 • oświadczenie o listach mediatorów (ośrodków mediacji), na których wpisany jest kandydat na mediatora,
 • zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla realizacji celów statutowych Ośrodka Mediacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


3. Skreślenie z listy mediatorów następuje:

 • na wniosek mediatora,
 • wobec powtarzających się uzasadnionych zastrzeżeń do pracy mediatora,
 • w przypadku dwukrotnego w okresie jednego roku kalendarzowego odmówienia prowadzenia mediacji bez należytego uzasadnienia,
 • wobec rażących uchybień obowiązkom wynikających z obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Statutu lub Regulaminu Ośrodka Mediacji,
 • w przypadku istotnego naruszenia przez mediatora kodeksu etyki zawodowej radców prawnych, godności zawodu radcy prawnego lub obowiązków zawodowych radcy prawnego;
 • utraty uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego.


4. Wpis i skreślenie z listy mediatorów następuje Uchwałą Zarządu Ośrodka Mediacji. O dokonanym wpisie lub skreśleniu z listy mediatorów informuje zainteresowanego Prezes Zarządu Ośrodka Mediacji. Od odmowy wpisu lub dokonania wykreślenia z listy mediatorów przysługuje prawo złożenia, w terminie 14 dni od daty powiadomienia określonego w zdaniu poprzedzającym, wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, który zostaje rozpoznany kolejną Uchwałą Zarządu Ośrodka Mediacji.

5. Mediator wpisany na listę mediatorów Ośrodka Mediacji zobowiązany jest podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności w dziedzinie mediacji.

6. Wynagrodzenie mediatora określa w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa Regulamin i Cennik Ośrodka Mediacji.

Standardy szkolenia mediacyjnego, które musi spełniać szkolenie odbyte przez mediatora wskazane są na Stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/spoleczna-rada-ds-alternatywnych-metod-rozwiazywania-konfliktow-i-sporow/dokumenty-deklaracje/

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl