f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Informacje dot.egzaminu radcowskiego

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2023 r.
 
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.:
 1. doktorów nauk prawnych,
 2. osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 5. osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego, osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy, osób, które zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. osób, które w terminie określonym w art. 241 ustawy o radcach prawnych nie złożyły wniosku o wpis na listę radców prawnych,
 7. osób, o których mowa w art. 292 ust. 2 ustawy o radcach prawnych;
 
na dzień 25 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 – część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzień 26 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 – część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, na dzień 27 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 – część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzień 28 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.
 
Zgodnie z treścią art. 362 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego aplikanci radcowscy składają do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbyli aplikację radcowską. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do wybranej komisji egzaminacyjnej.
 
Egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach rad okręgowych izb radców prawnych w: Rzeszowie ul. K. Hoffmanowej 8, kod 35-016, dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w: Rzeszowie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski i miasta na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl i Rzeszów.
 
Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia 11 marca 2023 r. - przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz w terminie do dnia 4 kwietnia 2023 r. - przez osoby, które odbyły aplikację radcowską. Zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, z późn.zm.), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
 
Opłata egzaminacyjna wynosi 2 792 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa) złote.
 
Opłata powinna być wniesiona na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko zdającego oraz wskazanie egzaminu (egzamin radcowski w 2023 r.), za jaki jest dokonywana opłata.
 
Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy dołączyć:
I. w przypadku osób, które odbyły aplikację radcowską:
1. zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej,
2. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski.
 
II. w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych odpowiednio:
1. kwestionariusz osobowy,
2. życiorys,
3. dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
5. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające zakres ich obowiązków,
6. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
7. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
8. dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4 - letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
9. dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego,
10. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
11. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski,
12. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
Informacja dla zdających będących osobami niepełnosprawnymi i matkami karmiącymi:
 
Zgodnie z treścią § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116), czas trwania każdej części egzaminu radcowskiego zostaje wydłużony o połowę w przypadku zdającego będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złoży:
 
1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w okresie przeprowadzania egzaminu;
 
2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w wykonywaniu w toku egzaminu radcowskiego czynności technicznych, takich jak:
a) odczytywanie tekstu,
b) zapisywanie rozwiązań zadań odręcznie lub przy użyciu sprzętu komputerowego,
c) obsługa sprzętu komputerowego - wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności;
 
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2.
 
Natomiast stosownie do treści § 9 ust. 5-8 ww. rozporządzenia, zdająca karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego. Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie.
 
Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania danego dnia egzaminu radcowskiego. Uprawnienie to przysługuje zdającej, która wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złoży wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia dziecka piersią. Zdającej, u której poród nastąpi po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego, uprawnienie to przysługuje, jeżeli złoży wniosek o jego przyznanie oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia dziecka piersią najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem egzaminu radcowskiego.
 
APLIKACJA DO ZDAWANIA EGZAMINU RADCOWSKIEGO 

Poniżej przedstawiamy instrukcję obsługi "Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych", obowiązującej na egzaminie radcowskim w 2023 r. przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 
Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin radcowski w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166). Stosownie do treści § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu.
 
Założenia dotyczące zamieszczenia wersji demonstracyjnej Aplikacji:
 • zapoznanie się zdających z funkcjonalnością aplikacji;
 • zebranie uwag celem poprawy funkcjonalności.
Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.
 
Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.
 
Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci - pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).
 
Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:
 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny: Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy (za wyjątkiem Windows Defendera);
 • wyłączony wygaszacz ekranu; opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję "prezentacja" /"wysoka wydajność"[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne;
 • wyłączone karty sieciowe LAN i wi-fi.
 
Informacja dla zdających odnośnie do czynności, jakie są wymagane przed przystąpieniem do egzaminu:
 
wymagane jest odinstalowanie przez zdających - przed przystąpieniem do egzaminu - oprogramowania antywirusowego (za wyjątkiem Windows Defendera) na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu;
 
wymagane jest, by zdający 2 dni przed egzaminem wyłączyli karty sieciowe oraz wi-fi na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu i nie włączali ich do czasu zakończenia egzaminu w dniu 28 kwietnia 2023 r.;
 
wymagane jest, by zdający ok. 2 - 3 dni przed egzaminem (tak, by w razie problemów z działaniem Aplikacji możliwe było skorzystanie z pomocy informatyka) przetestowali wersję DEMO AZEP na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu.
 
Informacja dla zdających odnośnie do czynności, jakie są wymagane po rozpoczęciu egzaminu:
 
zdający ma obowiązek przeprowadzić test działania aplikacji AZEP w pełnej wersji na swoim komputerze;
 
test ma polegać na sprawdzeniu, czy rezultat prac prawidłowo zapisuje się na pendrive.
 
W tym celu należy: uruchomić aplikację, następnie w polu "WPISZ KOD Z KOPERTY" należy wprowadzić dla celów testowych: "TEST"; przez około 2 minuty należy wprowadzać niezależny tekst; wybieramy "KONIEC" i potwierdzamy zakończenie egzaminu testowego; weryfikujemy zapisaną pracę, która powinna znajdować się katalogu AZEP na pendrive. W katalogu wyszukujemy plik z rozszerzeniem .pdf. kryteria powodzenia/niepowodzenia testu: negatywny wynik - plik w formacie pdf nie istnieje albo istnieje, ale nie zawiera treści wprowadzonej podczas testu; pozytywny wynik - plik w formacie pdf istnieje i zawiera treść wprowadzoną podczas testu; w przypadku negatywnego wyniku testu zdający ma obowiązek zgłosić to Przewodniczącemu Komisji.
 
W razie braku dostępu do innego prawidłowo skonfigurowanego komputera zdający winien przystąpić do rozwiązywania zadania odręcznie; w przypadku pozytywnego wyniku testu zdający oczekuje na dalsze instrukcje od Przewodniczącego Komisji. Informacja dla zdających po przeprowadzeniu egzaminu w danym dniu: wymagane jest, aby po przeprowadzeniu egzaminu komputer pozostał w takim samym stanie, w jakim był w pierwszym dniu egzaminu (wyłączone karty sieciowe oraz wi-fi); niezastosowanie się do wymagań może spowodować, że w kolejnych dniach aplikacja AZEP może działać nieprawidłowo; w kolejnych dniach nie przewiduje się testów działania aplikacji AZEP przed rozpoczęciem egzaminu.
 
Uwagi: Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych. Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych. Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację. Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.
 
W celu rozpoczęcia testowania "Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych" należy: 
 • Pobrać plik DEMO.zip
 • Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputer
 • Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP 
[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko. Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.
 
[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis "Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy".
 
[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

© 2023 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl