f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Informacje dot.egzaminu radcowskiego

 
 Komunikat dotyczący wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania Aplikacji egzaminacyjnej.
 
Przekazuję dodatkowe zalecenia dla zdających, odnoszące się do czynności przygotowawczych przed przystąpieniem do egzaminu (A), przeprowadzenia testu działania Aplikacji w pierwszym dniu egzaminu (B) oraz postępowania w kolejnych dniach egzaminu (C).
 
W szczególności:
 
A. Przed przystąpieniem do egzaminu zdający powinni:
 • odinstalować oprogramowanie antywirusowe (za wyjątkiem Windows Defender?a) na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu;
 • wyłączyć 2 dni przed egzaminem karty sieciowe oraz wi-fi na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu i nie włączać ich do czasu zakończenia egzaminu w dniu 13 maja 2022 r.;
 • ok. 2 - 3 dni przed egzaminem (tak, by w razie problemów z działaniem Aplikacji możliwe było skorzystanie z pomocy informatyka) przetestować wersję DEMO AZEP na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu.
 
B. W pierwszym dniu egzaminu, przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań - w celu upewnienia się, czy sprzęt komputerowy zdających został właściwie przygotowany i Aplikacja działa prawidłowo, po zakończeniu przekazywania pouczeń przez przewodniczącego i na jego polecenie, zdający:
 • mają obowiązek przeprowadzić test działania Aplikacji AZEP w pełnej wersji na swoim komputerze;
 • test ma polegać na sprawdzeniu, czy rezultat prac prawidłowo zapisuje się na pendrive.
 
W tym celu przewodniczący poleci zdającym wykonanie następujących czynności:
a. uruchomienie Aplikacji, następnie w polu "WPISZ KOD Z KOPERTY" wprowadzenie dla celów testowych: "TEST";
b. przez około 2 minuty wprowadzanie niezależnego tekstu;
c. wybranie "KONIEC" i potwierdzenie zakończenia egzaminu testowego;
d. zweryfikowanie zapisanej pracy, która powinna znajdować się katalogu AZEP na pendrive. W katalogu wyszukanie pliku z rozszerzeniem .pdf.

kryteria powodzenia/niepowodzenia testu:
a. negatywny wynik 
plik w formacie pdf nie istnieje albo istnieje, ale nie zawiera treści wprowadzonej podczas testu;
b. pozytywny wynik - plik w formacie pdf istnieje i zawiera treść wprowadzoną podczas testu;
w przypadku negatywnego wyniku testu zdający ma obowiązek zgłosić to przewodniczącemu komisji.
 
W razie braku dostępu do innego (np. zapasowego, przyniesionego przez zdającego lub pożyczonego), prawidłowo skonfigurowanego (co musi być potwierdzone pozytywnym wynikiem testu) komputera, zdający winien przystąpić do rozwiązywania zadania odręcznie; - w przypadku pozytywnego wyniku testu zdający oczekuje na dalsze instrukcje przewodniczącego komisji;
 
W kolejnych dniach egzaminu nie przewiduje się testów działania Aplikacji przed rozpoczęciem egzaminu.
 
C. Po przeprowadzeniu egzaminu w danym dniu wymagane jest, aby komputer pozostał w takim samym stanie, w jakim był w pierwszym dniu egzaminu (wyłączone karty sieciowe oraz wi-fi).
 
Niezastosowanie się do tych wymagań może spowodować, że w kolejnych dniach Aplikacja może działać nieprawidłowo. W przypadku wystąpienia w trakcie egzaminu jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego bądź rezygnacji z takiego sposobu rozwiązywania zadań, zdający może w każdym momencie trwania egzaminu przystąpić do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania danej części egzaminu nie ulegnie przedłużeniu.
 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zdających, czy sprzęt komputerowy, na którym zamierzają rozwiązywać zadania, spełnia wymagania techniczne (które zostały podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości), zdający winni - przed egzaminem i we własnym zakresie - skorzystać z pomocy informatyka, na co wskazano w opublikowanych zaleceniach. Dotychczasowe doświadczenia wskazują bowiem, że co do zasady Aplikacja działała bez zastrzeżeń, a problemy wynikały najczęściej z wadliwego przygotowania przez zdających komputerów na potrzeby egzaminu, przede wszystkim z powodu nieusunięcia programów antywirusowych. Tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie Aplikacji do zdawania egzaminu. Przygotowanie sprzętu komputerowego - zgodnie z parametrami, które zostały podane na stronie internetowej MS - jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań.
 
Przypominam o obowiązku zapoznania się z danymi dotyczącymi wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania Aplikacji, instrukcją obsługi Aplikacji oraz jej wersją demonstracyjną i wszystkimi zaleceniami, które zostały ogłoszone na stronie internetowej MS. Proszę również o przyniesienie na egzamin wydrukowanej przed egzaminem instrukcji i korzystanie z niej podczas pracy z użyciem Aplikacji w trakcie egzaminu i zadbanie o baterie w komputerach, by były sprawne i naładowane - nie można wykluczyć zdarzeń losowych, które uniemożliwią korzystanie z energii elektrycznej. Przypomnę, że szczegółowe dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania Aplikacji egzaminacyjnej, instrukcja obsługi Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych oraz jej wersja demonstracyjna w dniu 25 marca 2022 r. zostały podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2022-r
 
Minimalne wymagania, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania Aplikacji: procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;  512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB); system operacyjny: Windows 10; zainstalowany program Microsoft.NET Framework 3.5 SP1[1]; 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera; wolny port USB; konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];  odinstalowany program antywirusowy (za wyjątkiem Windows Defendera); wyłączony wygaszacz ekranu; opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję prezentacja/wysoka wydajność[3];  zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem; wyłączone aktualizacje automatyczne; wyłączone karty sieciowe LAN i wi-fi. Są to minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których Aplikacja pracuje prawidłowo.
 
Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie Aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.
 
[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko. Prawidłowe uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska .NET.
 
[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera, należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis ?Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy.
 
[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób, aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.  Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.  Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.  Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez Aplikację.
 
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Rzeszowie
Stanisław Urban 
  
 ----
 
Poniżej przedstawiamy instrukcję obsługi Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, obowiązującej na egzaminie radcowskim w 2022 r.
 
 
Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin radcowski w rozumieniu przepisów odpowiednio: ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 z późn.zm.).
 
Stosownie do treści § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 898), § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 112) oraz § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.
 
Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu.
 
Założenia dotyczące zamieszczenia wersji demonstracyjnej Aplikacji:
 • zapoznanie się zdających z funkcjonalnością aplikacji;
 • zebranie uwag celem poprawy funkcjonalności.
Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.
 
Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.
 
Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci - pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).
 
Minimalne wymagania, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:
 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny: Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy (za wyjątkiem Windows Defendera);
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję prezentacja /wysoka wydajność[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne;
 • wyłączone karty sieciowe LAN i wi-fi.
Informacja dla zdających odnośnie do czynności, jakie są wymagane przed przystąpieniem do egzaminu:
 
wymagane jest odinstalowanie przez zdających - przed przystąpieniem do egzaminu - oprogramowania antywirusowego (za wyjątkiem Windows Defendera) na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu;
 
wymagane jest, by zdający 2 dni przed egzaminem wyłączyli karty sieciowe oraz wi-fi na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu i nie włączali ich do czasu zakończenia egzaminu w dniu 13 maja 2022 r.;
 
wymagane jest, by zdający ok. 2 - 3 dni przed egzaminem (tak, by w razie problemów z działaniem Aplikacji możliwe było skorzystanie z pomocy informatyka) przetestowali wersję DEMO AZEP na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu
 
Informacja dla zdających odnośnie do czynności, jakie są wymagane po rozpoczęciu egzaminu:
 
 • zdający ma obowiązek przeprowadzić test działania aplikacji AZEP w pełnej wersji na swoim komputerze;
 • test ma polegać na sprawdzeniu, czy rezultat prac prawidłowo zapisuje się na pendrive. W tym celu należy:
 • uruchomić aplikację, następnie w polu WPISZ KOD Z KOPERTY należy wprowadzić dla celów testowych: TEST;
 • przez około 2 minuty należy wprowadzać niezależny tekst;
 • wybieramy KONIEC i potwierdzamy zakończenie egzaminu testowego;
 • weryfikujemy zapisaną pracę, która powinna znajdować się katalogu AZEP na pendrive. W katalogu wyszukujemy plik z rozszerzeniem .pdf
 • kryteria powodzenia/niepowodzenia testu: negatywny wynik - plik w formacie pdf nie istnieje albo istnieje, ale nie zawiera treści wprowadzonej podczas testu
 • pozytywny wynik plik w formacie pdf istnieje i zawiera treść wprowadzoną podczas testu;
 • w przypadku negatywnego wyniku testu zdający ma obowiązek zgłosić to Przewodniczącemu Komisji.
 
W razie braku dostępu do innego prawidłowo skonfigurowanego komputera zdający winien przystąpić do rozwiązywania zadania odręcznie; w przypadku pozytywnego wyniku testu zdający oczekuje na dalsze instrukcje od Przewodniczącego Komisji.
 
Informacja dla zdających po przeprowadzeniu egzaminu w danym dniu:
 • wymagane jest, aby po przeprowadzeniu egzaminu komputer pozostał w takim samym stanie, w jakim był w pierwszym dniu egzaminu (wyłączone karty sieciowe oraz wi-fi);
 • niezastosowanie się do wymagań może spowodować, że w kolejnych dniach aplikacja AZEP może działać nieprawidłowo;
 • w kolejnych dniach nie przewiduje się testów działania aplikacji AZEP przed rozpoczęciem egzaminu.
Uwagi:
 
Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.
 
 
Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.
 
W celu rozpoczęcia testowania Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych należy:
Pobrać plik DEMO.zip
Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
 Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP
 
[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko. Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.
 
[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy.
 
[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu. 
 
----------------------------

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2022 r.
 

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 i 2320) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.:
 
doktorów nauk prawnych,
 
osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 
osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze,
 
osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 
osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego, osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy, osób, które zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 
osób, które w terminie określonym w art. 241 ustawy o radcach prawnych nie złożyły wniosku o wpis na listę radców prawnych,
 
osób, o których mowa w art. 292 ust. 2 ustawy o radcach prawnych;
 
na dzień 10 maja 2022 r. godz. 10.00 - część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzień 11 maja 2022 r. godz. 10.00 - część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, na dzień 12 maja 2022 r. godz. 10.00 - część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzień 13 maja 2022 r. godz. 10.00 - część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.
 
Zgodnie z treścią art. 362 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego aplikanci radcowscy składają do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbyli aplikację radcowską. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do wybranej komisji egzaminacyjnej.
 
Egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjną mieszczącą się w siedzibach rad okręgowych izb radców prawnych w Rzeszowie ul. K. Hoffmanowej 8, kod 35-016, dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w: Rzeszowie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski i miasta na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl i Rzeszów.
 
Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia 26 marca 2022 r. - przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz w terminie do dnia 19 kwietnia 2022 r. - przez osoby, które odbyły aplikację radcowską. Zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 751, z późn. zm.), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Opłata egzaminacyjna wynosi 2 408 (słownie: dwa tysiące czterysta osiem) złotych. Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: - imię i nazwisko zdającego - opłata za egzamin radcowski w 2022 r.".
 
Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy dołączyć:
 
I. w przypadku osób, które odbyły aplikację radcowską:
1. zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej,
2. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski.
 
II. w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust.2 ustawy o radcach prawnych odpowiednio:
1. kwestionariusz osobowy,
2. życiorys,
3. dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
5. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego - również dokumenty określające zakres ich obowiązków,
6. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze,
7. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
8. dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4 - letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
9. dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego,
10. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
11. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski,
12. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
Informacja dla zdających będących osobami niepełnosprawnymi i matkami karmiącymi:
 
Zgodnie z treścią § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116), czas trwania każdej części egzaminu radcowskiego zostaje wydłużony o połowę w przypadku zdającego będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złoży:
 
1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. nr 127 poz.426, z późn.zm.), w okresie przeprowadzania egzaminu;
 
2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w wykonywaniu w toku egzaminu radcowskiego czynności technicznych, takich jak:
a) odczytywanie tekstu,
b) zapisywanie rozwiązań zadań odręcznie lub przy użyciu sprzętu komputerowego,
c) obsługa sprzętu komputerowego - wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności;
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2.
 
Natomiast stosownie do treści § 9 ust. 5-8 ww. rozporządzenia, zdająca karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego.
 
Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania danego dnia egzaminu radcowskiego. Uprawnienie to przysługuje zdającej, która wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złoży wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia dziecka piersią.
 
Zdającej, u której poród nastąpi po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego, uprawnienie to przysługuje, jeżeli złoży wniosek o jego przyznanie oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia dziecka piersią najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem egzaminu radcowskiego.

© 2022 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl