f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Płatności

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
odbytego w dniu 22 stycznia 2018 roku
 
Uchwała Nr 385/X/18 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie
z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską dla aplikantów
I, II i III roku
 
Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870), uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
Opłatę roczną za aplikację radcowską dla aplikantów I, II i III roku aplikacji radcowskiej w wysokości 5 460 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) rozłożyć na dwie raty:
 
- I rata w wysokości 3 000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych), płatna w terminie do dnia 15 lutego 2018 r.
 
- II rata, w wysokości 2 460 złotych (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt), płatna w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na forum internetowym aplikantów.
 
 
Za zgodność z oryginałem
 
Skarbnik Rady                                                    Dziekan Rady
 
Małgorzata Margańska                                   Bartosz Opaliński

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl