f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Nieodpłatna pomoc prawna w 2017r.

W wykonaniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz.1255 ) oraz uchwały nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 roku w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie wyznaczyła radców prawnych do udzielania w 2017r., nieodpłatnej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanych w miejscach wskazanych przez Starostów.

Listę radców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, lokalizację punktów oraz dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zawierają załączniki.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • informowanie osób uprawnionych o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących im uprawnieniach lub o spoczywających na nich obowiązkach lub
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • udzielanie pomocy w sporządzaniu projektu pisma w w/w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach sądowych, przygotowawczych lub sądowo administracyjnych, lub
  • sporządzanie pism o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego , doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Osobami uprawnionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby fizyczne którym przyznano świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, osoby które nie ukończyły 26 lat, lub które ukończyły 65 lat, lub które w wyniku wystawienia klęski żywiołowej , katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły stratę , a także osoby posiadające ważną legitymację weterana lub posiadającezaświadczenie z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych lub okresu wojennego.

Katalog osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej określony w ustawie ma charakter katalogu zamkniętego.

 


© 2017 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl