f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Nieodpłatna pomoc prawna

Szanowni Państwo,
 
Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) zmieniono brzmienie załącznika nr 1 do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086, dalej: ustawa).
 
W związku z powyższym od dnia 24 czerwca 2020 r. przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie działającym stacjonarnie:
 
1. osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
 
2. osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku,
 
- zgodnie z nowym wzorem (w załączeniu).
 
W sytuacji udzielania nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu – w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego - beneficjent nie składa ww. oświadczenia (art. 28a zdanie trzecie ustawy).
 
Komunikat w niniejszej sprawie oraz nowy wzór oświadczenia zostały opublikowane na stronie:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14917,komunikat-w-zwiazku-ze-zmiana-wzoru-oswiadczenia.html.

© 2022 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl