f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Wpis na listę aplikantów radcowskich

Zgodnie z ustępem 2 art. 33 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską oraz spełnia następujące warunki:

 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej
 • korzysta w pełni z praw publicznych;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego

może złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich. Wniosek taki może być złożony w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Do wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich należy dołączyć:

 • oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli nie był złożony przy wniosku o dopuszczenie
  do egzaminu wstępnego),
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą
  nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpisu
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych),
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • dowód uiszczenia opłaty związanej z wpisem na listę aplikantów radcowskich

Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na podstawie uchwały rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia.

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl