f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Charakterystyka aplikacji

Celem aplikacji radcowskiej jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego, w szczególności wykształcenie umiejętności z zakresu zastępstwa procesowego, sporządzania pism, umów i opinii prawnych oraz przyswojenie zasad wykonywania zawodu. Aplikacja jest co do zasady odpłatna i trwa 3 lata. Aplikację odbywa się w kancelarii radcy prawnego, w spółce radców prawnych lub radców prawnych
i adwokatów lub w jednostkach organizacyjnych.

Aplikacja jest organizowana i prowadzona przez Okręgowe Izby Radców Prawnych.

Zajęcia na aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie odbywają się w nowej siedzibie Izby przy ul. Hoffmanowej 8 w Rzeszowie.

Do dyspozycji aplikantów oddano:

 • nowoczesną, komfortową, w pełni wyposażoną w urządzenia multimedialne salę szkoleniową, którą w swobodny sposób można dostosować do zajęć w grupach.
 • wiernie odzwierciedlającą realia sądowe salę do symulacji rozpraw,
 • "pokój radcowski", umożliwiający aplikantom organizację spotkań,
 • zamknięty parking, mieszczący 25 samochodów.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są przez m.in.: sędziów Sądu Apelacyjnego, Okręgowego i Rejonowego w Rzeszowie, sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie oraz radców prawnych.

Dzięki prowadzeniu zajęć przez praktyków posiadających bogate doświadczenie, aplikanci nabywają niezbędne umiejętności, konieczne do zdania egzaminu radcowskiego oraz wykonywania zawodu.

Status aplikanta może nabyć osoba, która:

 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, >
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny.

Aplikacja rozpoczyna się po uzyskaniu, poprzedzonego wnioskiem, wpisu na listę aplikantów radcowskich i złożeniu przez Aplikanta ślubowania.

Rada, w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem każdego roku, ustala roczne plany szkoleń dla każdego roku szkoleniowego oraz przepisy porządkowe odbywania zajęć.

Aplikant jest zobowiązany do:

 • uczestniczenia w zajęciach aplikantów przewidzianych planem szkolenia,
 • samodzielnego pogłębiania wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności zawodowych pod patronatem radcy prawnego,
 • uzyskania zaliczenia zajęć najpóźniej do 15 grudnia danego roku szkoleniowego,
 • przystępowania w terminach ustalonych przez Prezydium Rady do kolokwiów przewidzianych w planie szkolenia,
 • przestrzegania zasad etyki, Regulaminu i uchwał organów samorządu zawodowego,
 • przestrzegania przepisów porządkowych,
 • uiszczania składki związanej z przynależnością do samorządu zawodowego, wysokość składki określa odrębna uchwała Krajowej Rady.

Po sześciu miesiącach aplikacji radcowskiej aplikant radcowski może zastępować radcę prawnego przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.

Aplikacja odbywa się pod kierunkiem Patrona. Patronem może być radca prawny, który daje rękojmię prawidłowego sprawowania patronatu oraz spełnia warunki określone w Regulaminie Odbywania Aplikacji. Patrona dla Aplikanta wyznacza Rada do dnia 31 stycznia roku będącego pierwszym rokiem szkolenia aplikanta. Aplikant jest zobowiązany do odbywania praktyk u Patrona oraz każdego roku aplikacji Aplikant jest zobowiązany do przedłożenia opinii Patrona.

Aplikantowi, który odbył aplikację radcowską, Rada wydaje zaświadczenie o ukończeniu aplikacji upoważniające do przystąpienia do egzaminu zawodowego.

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl