f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.


Szkolenie wyjazdowe do Wiednia (10-13 października 2024 r.)

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam do udziału w organizowanym przez Radę OIRP w Rzeszowie szkoleniu wyjazdowym do Wiednia w dniach od 10 do 13 października 2024 r.

W załączeniu przesyłam aktualny program wyjazdu szkoleniowego.

Zwracam uwagę na:

1) konieczność posiadania  w gotówce ok. 45 Euro/osobę tytułem opłat za wstępy (oparte na cenach z marca 2024r., w przypadku ewentualnej zmiany będziemy Państwa informować)

2) kwotę w koronach czeskich na fakultatywny obiad w drodze powrotnej planowany na terenie Czech

3) konieczność posiadania paszportu lub dowodu osobistego ważnego 3 miesiące od daty zakończenia wyjazdu szkoleniowego.


Program wyjazdu szkoleniowego obejmuje dla chętnych uczestników fakultatywny wieczorny koncert muzyki wiedeńskiej w budynku Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Sali MUSIKVEREIN BRAHMS-SAAL. Udział w koncercie jest dodatkowo płatny w wysokości 400,00 zł.


Temat szkolenia to:

"Ochrona ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ubezpieczeniowej udzielanej radcom prawnym w związku z wykonywaniem zawodu".                                  

Szkolenie przeprowadzi radca prawny Agata Pietraszewska.

Za udział w szkoleniu zostanie przyznane 12 punktów szkoleniowych.


Ilość miejsc na szkoleniu wynosi 46.

Szkolenie w pierwszej kolejności jest dedykowane dla radców prawnych.

Odpłatność za szkolenie dla radców prawnych wynosi 1750 zł (po dopłacie 500 zł z budżetu OIRP w Rzeszowie). Kwota ta nie obejmuje kwot opłat za wstępy, za obiad w drodze powrotnej oraz fakultatywnego udziału w koncercie muzyki wiedeńskiej.


Radcowie zainteresowani udziałem w szkoleniu winni w terminie do 10 maja 2024 r. zadeklarować swój udział w szkoleniu poprzez dokonanie zgłoszenia w Extranecie i wpłatę kwoty 525,00 zł na konto bankowe OIRP w Rzeszowie: Bank Pekao SA II O/Rzeszów, nr 93 1240 2614 1111 0000 3958 6360  z opisem "szkolenie wyjazdowe do Wiednia".

Jednocześnie radcowie, którzy będą zainteresowani udziałem w koncercie muzyki wiedeńskiej winni wpłacić równocześnie dodatkową kwotę 400,00 zł., czyli łącznie winni wpłacić w terminie do 10 maja 2024r. kwotę  925,00 zł. Brak wpłaty w tym terminie 400,00 zł za udział w koncercie uniemożliwi w nim udział, gdyż jest to związane z koniecznością wcześniejszej rezerwacji i dokonania przedpłaty.

Pozostałą kwotę w wysokości 1 225,00 zł (kwota ta nie obejmuje kwot opłat za wstępy oraz za obiad w drodze powrotnej) należy uiścić w terminie do 31 sierpnia 2024r.

O kolejności zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. 


W przypadku braku obsady pełnej liczby miejsc na szkoleniu przez radców prawnych, będzie możliwość udziału osób towarzyszących. Odpłatność za udział w wyjeździe dla osób towarzyszących wynosić będzie 2 250,00 zł (kwota ta nie obejmuje kwot opłat za wstępy, za obiad w drodze powrotnej oraz fakultatywnego udziału w koncercie muzyki wiedeńskiej).

Radcowie prawni dokonując wpłaty za udział w szkoleniu mogą zadeklarować chęć udziału osoby towarzyszącej poprzez mailowe przesłanie zgłoszenia zawierające dane osoby towarzyszącej (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu) na adres biuro@oirp.rzeszow.pl  

O kolejności ewentualnego udziału osoby towarzyszącej decydować będzie kolejność wpłaty za udział w szkoleniu dokonanej przez radcę zgłaszającego osobę towarzyszącą.

Osobom towarzyszącym zakwalifikowanym do udziału w wyjeździe według powyższych zasad, zostanie wyznaczony dodatkowy termin do zapłaty kwoty za udział w wyjeździe (proszę nie dokonywać wpłat za udział osoby towarzyszącej przy zadeklarowaniu jej udziału).


Odpłatność za wstępy oraz za obiad w drodze powrotnej będzie zbierana na miejscu.

 


Z poważaniem

r. pr. Jolanta Bosak - Szkolnik

Wicedziekan Rady

2024-04-12

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl