f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Webinarium - Postępowanie sądowo - administracyjne

Szanowni Państwo,


Zapraszam Państwa na webinarium "Postępowanie sądowo- administracyjne" organizowane przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie na platformie EAR. Szkolenie odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 r. w godzinach od 10.00 do 12.30. Szkolenie poprowadzi Prezes WSA w Rzeszowie, sędzia NSA Jacek Surmacz.

Zagadnienia szkolenia:

 1. Sprzeciw, o którym mowa w art. 64a ustawy- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 2. Skarga- warunki formalne, sposoby jej wnoszenia; obowiązki organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zostało zaskarżone,
 3. Wątpliwości interpretacyjne dotyczące wykładni art. 33 par. 1 i 1a w zw. z art. 145 par.1 pkt 1 lit. b P.p.s.a.,
 4. Rozpoznawanie spraw przez sąd administracyjny pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym,
 5. Postępowanie dowodowe w postepowaniu sądowo-administracyjnym,
 6. Art. 177 P.p.s.a. a obowiązki pełnomocnika z urzędu,
 7. Sądowa kontrola decyzji w sprawach, w których rozstrzygnięcie pozostawiono do uznania organu,
 8. Art. 145a par.1 P.p.s.a.,
 9. Skarga kasacyjna- elementy  i konstrukcja,
 10. Bezprzedmiotowość postępowania zażaleniowego toczącego się na skutek zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji o wstrzymaniu lub oddaleniu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, w sytuacji gdy rozpoznanie tego zażalenia ma nastąpić po wydaniu przez sąd pierwszej instancji orzeczenia kończącego postępowanie sądowe,
 11. Niektóre problemy związane z korzystaniem przez sąd i strony ze środków komunikacji elektronicznej.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się na platformie EAR (ear.oirpwarszawa.pl) i utworzyć własne konto.

Szkolenie będzie dostępne tuż przed jego rozpoczęciem!
Po zalogowaniu się na platformie prosimy wybrać zakładkę "Wykłady online" z logo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie oraz nazwę szkolenia.
Po zakończonym szkoleniu prosimy o pobranie ze strony EAR certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu i przesłać do biura OIRP w Rzeszowie.

Jednocześnie informujemy, że wykład Pana Sędziego Jacka Surmacza będzie dostępny jeszcze przez dwa tygodnie (do dnia 2 grudnia 2020 r. do godz. 23.59) w formie e-learningu, również na wspomnianej platformie.


Uczestnicy otrzymają 6 punktów szkoleniowych.


Z poważaniem
r.pr. Jolanta Bosak - Szkolnik
Wicedziekan Rady
2020-10-12

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl