f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.

Wpis na listę radców prawnych na podstawie art 25

Od osób ubiegających się o wpis na listę radców prawnych na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-5) w związku z art. 25 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 233 ze zm.):
 
1. wniosek o wpis do Dziekana właściwej Rady OIRP;
2. kartę ewidencyjną, której wzór określa Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w drodze uchwały nr 114/IX/2014 Prezydium KRRP z 13 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej (załącznik);
3. życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej;
4. oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza;
5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
7. oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych;
8. oświadczenie zawierające informacje czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis;
9. oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;
10. dokument potwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu uprawniającego do wpisu na listę radców prawnych, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych;
11. dokument potwierdzający złożenie egzaminu adwokackiego, sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego;
12. opinię okręgowej rady adwokackiej, rady komorniczej lub rady izby notarialnej, jeżeli wnioskodawca jest członkiem samorządu adwokackiego, komorniczego lub notarialnego;
13. dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
14. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;
15. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
16. dokument zaświadczający o zajmowaniu stanowiska radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej; w przypadku osób, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 2;
17. umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów, w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o radcach prawnych;
18. dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych - w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5 o radcach prawnych;
19. zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, iż osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego - w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b ustawy o radcach prawnych;
20. dokumenty zaświadczające co najmniej 3-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego - w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. c i pkt 5 lit. c w/w ustawy;
21. odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska, (gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska)
22. dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis (zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r.).

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl