f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.

Ubezpieczenie OC Radców Prawnych

 Szanowni Państwo ,

Informujemy, że w dniu 21.12.2022 roku pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA TU S.A. przy udziale brokera ubezpieczeniowego Willis Towers Watson Sp. z o.o. została zawarta nowa Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026.

Każdy radca prawny wykonujący zawód, w ramach składki podstawowej jest objęty ubezpieczeniem obligatoryjnym na wyższą sumę gwarancyjną tj.:

Zakres ochrony

UMOWA GENERALNA 01.01.2023r. – 31.12.2026r.

UMOWA GENERALNA 01.01.2019r. – 31.12.2022r.

 

 

Suma gwarancyjna

 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych

150 000 EUR na każdy Wypadek Ubezpieczeniowy

110 000 EUR na każdy Wypadek Ubezpieczeniowy

Nadwyżkowe do ubezpieczenia obowiązkowego
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych

350.000 EUR na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego oraz 30.000.000 EUR na wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe w odniesieniu o wszystkich
Ubezpieczonych łącznie ponad 150.000 EUR,

300.000 EUR na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego oraz 30.000.000 EUR na wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe w odniesieniu do wszystkich
Ubezpieczonych łącznie ponad 110.000 EUR,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych pełniących funkcję kuratora oraz mediatora

25.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

25.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

50.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

25.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzaniem biura i posiadaniem mienia

200.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe

200.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej
i odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej

200.000 PLN na
jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

200.000 PLN na
jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

Klauzula RODO – refundacja kar administracyjnych nakładanych przez Prezesa UODO na r. pr. w związku z uchybieniami w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, ubezpieczenie ochrony prawnej

50.000 PLN na
jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

Brak ochrony

 

Składka podstawowa nie uległa zmianie i wynosi 228 zł (tj. 19 zł miesięcznie).

Podane w EUR sumy gwarancyjne zostaną przeliczone na PLN wg kursu EUR ogłoszonego przez NBP w pierwszym dniu roku, jakiego ubezpieczenie dotyczy, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, że każdy radca prawny ma możliwość samodzielnego pobrania certyfikatu na rok 2024 (a także za lata wcześniejsze) oraz zapoznania się z dostępną  ofertą ubezpieczeń dobrowolnych za pośrednictwem platformy e-kirp: https://e-kirp.pl/zaloguj-sie/ .

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą domeny WTW nastąpiła również zmiana adresów mailowych. 

Poszkodowani występujący z roszczeniami wobec radcy prawnego winni zgłaszać szkody bezpośrednio do Ubezpieczycieli. W sytuacji, jeśli błąd radcy prawnego skutkujący szkodą miał miejsce przed 2020 r., szkodę należy zgłosić do PZU na adres e-mail: kontakt@pzu.pl. Jeśli błąd radcy prawnego skutkujący szkodą miał miejsce po dniu 01.01.2020 r., szkodę należy zgłosić do UNIQA na dres e-mail: Szkody.Korporacyjne@uniqa.pl

Osobą do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z ubezpieczeniami radców prawnych jest Pani:  

Dominika Grochowska

T +48 722 201 223

dominika.grochowska@wtwco.com

Wszelkie informacje dotyczące Umowy Generalnej zawartej pomiędzy KIRP a UNIQA TU S.A. z dnia 11.12.2019 roku, dotyczącej okresu 2019 – 2022, w tym dotyczące obsługi szkód, można pozyskać także przy pomocy Brokera. Pełna treść Umowy Generalnej na lata 2019 – 2022 dostępna jest na platformie www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.

Zakres współpracy z Brokerem został poszerzony o wsparcie w likwidacji szkód z Umowy Generalnej zawartej z PZU, obowiązującej do dnia 31.12.2019 roku. Roszczenia z działań/uchybień popełnionych w okresie obowiązywania umowy z PZU, mogą być zgłaszane do PZU za pośrednictwem Brokera i likwidowane z jego wsparciem przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych powyżej.

Ponadto informujemy o możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie:

  • ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
  • nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych mediatora i kuratora, oraz dodatkowo ubezpieczenie IOD, doradcy restrukturyzacyjnego,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
  • nadwyżkowe ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej,
  • nadwyżkowe ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich, ubezpieczenie mienia kancelarii,
  • ubezpieczenie "pod kontrakt" - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnej, wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych w ramach jednego lub kilku ściśle określonych kontraktów. Dodatkowo UNIQA oferuje zniżki dla radców prawnych i aplikantów w ubezpieczeniu mienia i komunikacyjnym dostępnych na platformach online UNIQA (20% od taryfy).

 

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl