f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
opracowuje opinie i analizy prawne dotyczące zagadnień będących przedmiotem właściwości Wydziału, doradza w
zakresie prawnym w trakcie spotkań z podmiotami zewnętrznymi (w tym bierze udział w negocjacjach)
opracowuje projekty odpowiedzi na interpelacje poselskie i zapytania senatorskie oraz wystąpienia Rzecznika Praw
Obywatelskich będących w zakresie Wydziału
uczestniczy w procesie legislacyjnym w zakresie ustaw i rozporządzeń wykonawczych, na podstawie których działają
systemy informatyczne w zakresie Wydziału i Departamentu; na bieżąco monitoruje i analizuje ustawodawstwo
europejskie i krajowe pod kątem wpływu nowych przepisów na zasoby teleinformatyczne będące w gestii Departamentu
współuczestniczy w opracowywaniu projektów odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje będące w zakresie Wydziału
opiniuje pod względem formalno prawnym projekty umów cywilnoprawnych, porozumień, aneksów
udziela wsparcia prawnego pracownikom Departamentu w zakresie wynikającym z realizacji zadań
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe prawnicze
Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania zawodu radcy prawnego
Wpis na listę radców prawnych
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
Znajomość ustawy Prawo o Ruchu Drogowym
Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
Znajomość przepisów w zakresie funkcjonowania Rejestrów Państwowych
Kompetencje miękkie: komunikacja, myślenie analityczne, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej jednostki sektora finansów publicznych lub w tworzeniu
umów IT i obsłudze prawnej z zakresu realizacji tych umów
Kompetencje miękkie: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, negocjowanie
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy pomiędzy 7.00 a 9.30
Indywidualny rozkład czasu pracy
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, home office)
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
"Trzynaste" wynagrodzenie
Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz
ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
Dofinansowanie do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
Możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych
Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie
Dobrą lokalizację
Dostępność
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był
mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Praca wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny,
częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest
dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w
przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej
kondygnacji budynku. W budynku brak windy.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy,
meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
Dodatkowe informacje
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być
podpisane własnoręcznie i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są
zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy
kwalifikacyjnej.
W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań
formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części Twoja aplikacja musi zawierać
(dokumenty niezbędne).
Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj:
https://www.gov.pl/attachment/e9916e12-79c1-4d59-91b8-2ea8fdce7425
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj:
https://www.gov.pl/web/premier/oferty-pracy-w-kprm
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.
Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku
nieposiadania e-maila telefonicznie).
Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
weryfikacja formalna dokumentów
rozmowa kwalifikacyjna
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i długość wymaganego niezbędnego doświadczenia zawodowego (np. w celu
potwierdzenia długości doświadczenia w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje
wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy
stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
Kopia dokumentu potwierdzającego wpisu na listę radców prawnych
Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i długość wymaganego dodatkowego doświadczenia zawodowego (np. w
celu potwierdzenia długości doświadczenia w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje
wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy
stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 
Aplikuj do: 14 czerwca 2021
 
 
W formie papierowej na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
z dopiskiem: BIP:78807, BKRZ.ZRZK.2100.15.5.38.2021 pok. 234.
Dokumenty można składać osobiście  Dziennik Podawczy, al. Ujazdowskie 1/3 (wejście A), Warszawa (pn.-pt.,
8.15-16.15). Polecamy aplikowanie przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl.
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych
chmurach) nie będą pobierane.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: - 22 694 73 08 - komórka ds. naborów
- 22 245 54 12 - Departament Zarządzania Systemami
lub mailowego na adres: rekrutacja@kprm.gov.pl
Więcej o pracy na stronie urzędu: https://www.gov.pl/web/premier/oferty-pracy-w-kprm
Dokumenty należy złożyć do: 14.06.2021
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa adres
e-mail: AD@kprm.gov.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie
1/3, 00-583 Warszawa adres e-mail: IOD@kprm.gov.pl
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu
naboru
Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w
których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie
zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o
archiwizacji
Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,
podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię,
nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w
służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie
cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie
danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w
dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna
będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane
2021-05-31

© 2022 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl