f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Nabór na stanowisko Radcy Prawnego

Dyrektor poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko:
Radca Prawny
ds. obsługi prawnej
w Referacie Obsługi Prawnej

? w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%,


Wymiar etatu: 1
? Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:
Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu
ul. Kamienny Most 6
37-700 Przemyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

? Opracowywanie wytycznych i opinii dla potrzeb urzędu oraz udzielanie porad prawnych
i wyjaśnień z zakresu stosowania prawa,
? Reprezentowanie naczelnika urzędu przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi,
? Opiniowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
? Opiniowanie pism procesowych i odpowiedzi na pisma procesowe,
? Opiniowanie lub sporządzanie projektów umów/porozumień,
? Obsługa prawna urzędu,
? Sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych oraz odpowiedzi na skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego,
? Opracowanie uwag, wniosków i opinii do projektów aktów prawnych oraz zgłaszanie propozycji zmian legislacyjnych przepisów prawa.


Warunki pracy:

Praca o charakterze administracyjno ? biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej ? praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy obejmującym obowiązek pracy w siedzibie pracodawcy w wymiarze 32 godzin tygodniowo.
Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze czterokondygnacyjnego budynku biurowego. Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się również dźwig osobowy. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.Wymagania niezbędne:

? wykształcenie: wyższe prawnicze oraz wpis na listę radców prawnych
? doświadczenie zawodowe/staż pracy: powyżej 3 lat w administracji publicznej
? pozostałe wymagania niezbędne:
? Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, prawa podatkowego i cywilnego oraz ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, kodeksu postępowania cywilnego, ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego,
? Umiejętność stosowania prawa w praktyce,
? Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych,
? Wymagania interpersonalne: grzeczność i uprzejmość; łatwość komunikacji,
tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole; umiejętność argumentowania tj. asertywność oraz umiejętność przekonywania.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
? Życiorys/CV i list motywacyjny,
? Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
? Kopie dokumentów potwierdzających wpis na listę radców prawnych,
? Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
? Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
? Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
? Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
? Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Terminy i miejsce składania dokumentów:
? Dokumenty należy złożyć do 7.09.2020 r.
? Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczania oferty do urzędu
? Miejsca składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 RzeszówInne informacje:
Za datę wpływu oferty przyjmuje się datę złożenia dokumentów w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie lub datę stempla pocztowego. Oferty złożone lub nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia, nazwę komórki organizacyjnej oraz stanowisko na które składana jest oferta.
Oświadczenia (wzór do pobrania ze strony www.podkarpackie.kas.gov.pl) -? muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata - w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
Życiorys (CV), list motywacyjny muszą być własnoręcznie czytelnie podpisane ? w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.
Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym jeśli mają być brane pod uwagę muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie, która jest dostępna na stronie internetowej www.podkarpackie.kas.gov.pl.
Metody i techniki naboru:
I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów, pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych,
II etap: Rozmowa kwalifikacyjna.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: od 4490 zł brutto (pracownikowi przysługuje również dodatek stażowy).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (17) 85 03 633.
Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.KLAUZULA INFORMACYJNA IAS W RZESZOWIE
DLA KANDYDATÓW DO PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).
1. Administrator danych i kontakt do niego:
informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: ias.rzeszow@mf.gov.pl lub pocztą tradycyjną kierowaną na powyższy adres.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:
informujemy, że możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: iod.rzeszow@mf.gov.pl.
3. Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
4. Informacje o odbiorcach danych:
informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Administrator danych ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
6. Uprawnienia:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) prawo do usunięcia danych osobowych
? żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy Administratora danych, podany powyżej;
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Podstawa prawna przetwarzania danych:
1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2) art. 221 Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawy
z dnia 14 lipca1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
8. Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawie o służbie cywilnej jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne,
a zgodę tak wyrażoną można odwołać w każdym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust.
1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.
9. Inne informacje:
Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
2020-08-26

© 2021 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl