f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W RZESZOWIE

Załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia
Rady OIRP w Rzeszowie z dnia 9 czerwca 2020 r.
 
Uchwała Nr 881/X/20
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie
z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie zwołania Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie
 
Na podstawie § 16 Uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu (t.j. ogłoszony w załączniku do uchwały nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Zwołuje się Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie na 12 września 2020 r. (sobota) na godzinę 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Kongresowego Hotelu Prezydenckiego w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 48, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji: Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków
5. Ustalenie liczby członków Rady OIRP w Rzeszowie, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
6. Sprawozdanie Rady OIRP w Rzeszowie z wykonania planu pracy OIRP w Rzeszowie za 2019 r.
7. Sprawozdanie Rady OIRP w Rzeszowie z wykonania budżetu OIRP w Rzeszowie za 2019 r.
8. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej Rady OIRP w Rzeszowie za 2019 r.
9. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego z działalności za 2019 r.
10. Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego z działalności za 2019 r.
11. Dyskusja
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
13. Zatwierdzenie sprawozdania Rady OIRP z wykonania planu pracy za 2019r.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Rady OIRP w Rzeszowie za 2019r.
15. Zatwierdzenie sprawozdania Rady OIRP w Rzeszowie z wykonania budżetu OIRP za 2019 r.
16. Przyjęcie sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej Rady OIRP w Rzeszowie za 2019r. oraz ocena działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
17. Przyjęcie sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego z działalności za 2019r. oraz ocena działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za 2019 r.
18. Przyjęcie sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego z działalności za 2019 r. oraz ocena działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za 2019 r.
19. Uchwalenie planu pracy Rady OIRP w Rzeszowie na 2020 r.
20. Uchwalenie budżetu OIRP w Rzeszowie na 2020 r.
21. Wystąpienia kandydatów na Dziekana Rady
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/5/09 Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie z dnia 30 maja 2009 roku w sprawie dokonania podziału terenu działania Okręgowej Izby Radców Prawnych Rzeszowie na rejony i ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie z poszczególnych rejonów - w zakresie Rejonu I i Rejonu II obejmujących Miasto Rzeszów
23. Wybór Dziekana Rady OIRP w Rzeszowie
24. Wybór pozostałych członków Rady OIRP w Rzeszowie
25. Wybór Okręgowej Komisji Rewizyjnej
26. Wybór Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
27. Wybór Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Rzeszowie
28. Wybór członka KRRP, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o radcach prawnych
29. Wybór delegatów (radców prawnych) na XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych
30. Zamknięcie Zgromadzenia.
 
§ 2.
 
Ustala się, że zgłoszenia kandydatów do organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie oraz osób, o których mowa w § 1. pkt 22, 27 i 28 należy dokonać w formie pisemnej w terminie do dnia 13 sierpnia 2020 r.
 
§ 3.

Ustala się, że głosowanie na Zgromadzeniu OIRP w Rzeszowie będzie odbywać się elektronicznie.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Sekretarz Rady Bożena Nawrocka
 
Dziekan Rady Bartosz Opaliński
2020-07-06

© 2021 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl