f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Komunikat w sprawie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie informuje o zasadach przyjmowania deklaracji do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r.

Zgłoszenia będzie można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza, dla każdego wyznaczonego przez powiaty punktu (miejsca wykonywania czynności -lokalu), wskazanego dnia tygodnia i ustalonych w tym punkcie godzin świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Formularze dostępne będą w Extranecie (po zalogowaniu !) na stronie internetowej OIRP w Rzeszowie.

Każdy radca prawny będzie mógł zgłosić chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej jako radca wyznaczony do dwóch wybranych punktów oraz do dwóch wybranych punktów jako zastępca radcy prawnego.

O terminie rozpoczęcia naboru deklaracji radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej radcowie prawni zostaną powiadomieni odrębnym komunikatem ? po uzyskaniu wiążących danych z poszczególnych powiatów o lokalizacji punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

W przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej wtym samym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, doudzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wtym punkcie radcowie prawni zostaną wyznaczeni w drodze losowania.

Równocześnie przypominam, że wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

  • karany dyscyplinarnie ? do czasu zatarcia skazania;
  • z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
  • który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym (2015-2017);
  • który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

W załączeniu przekazuję także informację Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP o niektórych zmianach wynikających z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (DZ. U z 2018 r. poz. 1467).

Dziekan OIRP w Rzeszowie

Bartosz Opaliński
2018-11-02

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl