f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim 2018

Uprzejmie informuję, że na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP w Rzeszowie w dn. 7maja 2018 r. podejmowane będą uchwały o wpisie na listę radców prawnych.

Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu w dniu 23 czerwca 2018 r., powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2018 r.

Osoby, które złożą wnioski po tym dniu, będą wpisywane i będą składać ślubowania indywidualnie, sukcesywnie w miarę wpływania wniosków i dokonywania wpisów.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wpis
 • kartę ewidencyjną (do pobrania ze strony internetowej OIRP)
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*
 • oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944?1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa wart. 7 ust. 3a tej ustawy ? w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych ? w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 1.260 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) ? na numer rachunku OIRP w Rzeszowie (Bank Pekao SA II O/Rzeszów, nr 93 1240 2614 1111 0000 3958 6360).

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wpis
 • kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej)
 • życiorys - podpisany
 • oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych (jeżeli przy składaniu wniosku o przystąpieniu do egzaminu radcowskiego przedłożona była kserokopia)
 • oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy - zgodnie z art. 25 ust. 4) (jeżeli przy składaniu wniosku o przystąpieniu do egzaminu radcowskiego przedłożone są kserokopie)
 • opinie z miejsc pracy z ostatnich 4 lat
 • kserokopię dowodu osobistego
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*
 • oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944?1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy ? w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych ? w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 2.100 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) ? na numer rachunku OIRP w Rzeszowie (Bank Pekao SA II O/Rzeszów, nr 93 1240 2614 1111 0000 3958 6360).

 

Małgorzata Wajda

Kierownik Biura OIRP

 

* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego ?Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego? nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web
2018-04-25

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl