f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2018

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2018  dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską w dniu 30 września 2017 r.
 
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.
 
Zatem, jeżeli zamierza Pan/Pani rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2018 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie prosi o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów (po odebraniu uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu) najpóźniej do dnia 20 października 2017 r. (łącznie z drogą pocztową).
 
Do wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich należy dołączyć:
 
1. oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli nie był złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego),
2. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,
3. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych),
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
6. dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis (zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r.) wpłaconej na konto Rady OIRP w Rzeszowie Bank Pekao SA II O/Rzeszów, nr 93 1240 2614 1111 0000 3958 6360 (w 2017 r. jest to kwota 200 zł).
 
Jeżeli nie będzie Pan/Pani ubiegał/a się o wpis na listę aplikantów w tym roku, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie prosi również o taką informację na piśmie.  
2017-10-09

© 2018 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl