f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Nieodpłatna pomoc prawna w 2024r

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie realizując zadania wynikające z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945), zobowiązana jest do corocznego zawierania z władzami powiatów i prezydentami miast na prawach powiatu porozumień w sprawie zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oraz imiennego wskazania radców prawnych, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców.

W związku z realizacją wskazanego zadania Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie ogłasza nabór radców prawnych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 r. 

Zgłoszenia należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza, odrębnie dla każdego wyznaczonego przez powiaty punktu (miejsca wykonywania czynności - lokalu), wskazanego dnia tygodnia i ustalonych w tym punkcie godzin świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Formularze dostępne będą pod dedykowaną platformą, dostępną pod adresem: https://rzeszow-npp.kirp.pl  

 

Radca prawny w celu zgłoszenia się do NPP loguje się na stronie: https://rzeszow-npp.kirp.pl

Wymagana jest jednorazowa procedura rejestracji w systemie NPP. Aby dokonać rejestracji, należy przejść do odpowiedniego formularza dostępnego na stronie www systemu do NPP. Wymagane jest podanie danych: nr wpisu, adres email jaki OIRP posiada do kontaktu z radcą prawnym oraz numeru pesel (nr pesel nie jest zapisywany, wymagany tylko do weryfikacji radcy). Konta założone w poprzednim roku zostały usunięte.

Zgodnie z ?Regulaminem wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy? (t.j. załącznik do uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 21 września 2022 r.).radca prawny może być wyznaczony do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wyłącznie na terenie okręgowej izby radców prawnych, w której jest wpisany na listę radców prawnych.

Każdy radca prawny może zgłosić chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej jako radca wyznaczony do nieograniczonej liczby punktów. Radca prawny może być wyznaczony do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej tylko w jednym punkcie. Wyjątki od tej zasady wynikają z ?Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy?.

W przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym punkcie przekroczy ustaloną dla tego miejsca wykonywania czynności, liczbę radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, radcę prawnego (radców prawnych) wyznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym miejscu wyznacza się w drodze losowania. 

Radcowie prawni ubiegający się o wyznaczenie, którzy nie zostali wylosowani do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, są zastępcami wyznaczonymi. O kolejności zastępowania decyduje losowanie.

 

Zgłoszenia radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2024 należy składać do dnia 16 listopada 2023 r., do godz. 23:59. Po tym czasie formularze zostaną wyłączone.

Jednocześnie informujemy, że niektóre Powiaty zwróciły się do OIRP w Rzeszowie o wskazanie radców prawnych, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej i będą jednocześnie posiadali uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji w punkcie. W związku z tym  zachęcamy radców prawnych będących mediatorami do aplikowania na wskazane przez Powiaty punkty (w zakładce zgłoszenie NPP ? punkty oznaczone WYMAGANE UPRAWNIENIA MEDIATORA ?  NPP i mediacja; formularz ?zgłoś na Mediatora? ? tylko mediacja). W w/w punktach pierwszeństwo wyznaczenia obejmować będzie radcę prawnego będącego również mediatorem zgodnie z treścią art. 4a. ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

Termin losowania został ustalony na dzień 21 listopada 2023 r., godz. 11:00 w siedzibie OIRP w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8. 

 

Losowanie zostanie przeprowadzone za pomocą aplikacji dedykowanej - dodatkowo będzie transmitowane na profilu Izby na portalu społecznościowym Facebook. 

Umowy z radcami prawnymi wskazanymi przez OIRP w Rzeszowie do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku, będą zawierać Starostowie Powiatów w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. 

 

Równocześnie przypominam, że wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

1.     prawomocnie ukarany dyscyplinarnie - do czasu zatarcia skazania;

2.     któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny ? przez okres roku od upływu terminu do odwołania albo utrzymania w mocy:

3.     z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;

4.     który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;

5.     który w dniu składania deklaracji zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa miesiące.

 

Lista radców wylosowanych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz lista mediatorów zostanie ogłoszona na stronie internetowej OIRP w Rzeszowie.

Prosimy o przemyślane dokonywanie zgłoszeń, ze szczególnym uwzględnieniem innych zobowiązań zawodowych uniemożliwiających osobiste wykonywanie świadczenia usług nieodpłatnej pomocy prawnej.  


2023-11-10

© 2023 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl