f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Pełnienie dyżurów w postępowaniu przyspieszonym w ramach postępowania karnego

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję o prowadzonej w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym z dnia 23 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 920) - aktualizacji wykazu radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym, według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, pełniących dyżury w postępowaniu przyspieszonym. W konsekwencji powyższego zwracam się do Państwa o złożenie w terminie do dnia 21 lutego 2020 r., oświadczenia o woli pełnienia dyżurów w postępowaniu przyspieszonym. Informacyjnie wskazuję, że:
 
1. Dyżury pełnione są w siedzibach sądów rejonowych pozostających w obszarze właściwości okręgowej izby radców prawnych, której dany radca jest członkiem, w godzinach urzędowania sądów ustalonych w celu rozpoznawania spraw w postępowaniu przyspieszonym (§7 ust. 1 i 2 rozporządzenia).
 
2. Na wniosek radcy prawnego prezes właściwego sądu rejonowego może mu zezwolić na pełnienie dyżuru w innym miejscu niż siedziba sądu rejonowego, mając na uwadze konieczność niezwłocznego podjęcia obrony radcę prawnego w postępowaniu przyspieszonym. W przypadku pełnienia dyżuru przez radcę prawnego poza siedzibą sądu rejonowego prezes właściwego sądu rejonowego ustala z radcą prawnym sposób bezpośredniego kontaktowania się z radcą prawnym.
 
3. W razie faktycznego podjęcia się obrony w dniu dyżuru radcy prawnemu przysługuje wynagrodzenie na zasadach ogólnych.
 
Uwzględniając powyższe uprzejmie prosimy osoby zainteresowane pełnieniem dyżurów o przesyłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: biuro@oirp.rzeszow.pl zgłoszenia zawierającego:
 
1. imię i nazwisko radcy prawnego;
2. adres do doręczeń;
3. numer telefonu zapewniającego stały kontakt telefoniczny z radcą prawnym pełniącym dyżur;
4. numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej;
5. wskazanie okresu, w którym radca prawny pełni dyżur (okres od do, z uwzględnieniem dni wolnych).
 
Szczegółowe zasady pełnienia dyżurów opisuje rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym z dnia 23 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 920).
 
Z poważaniem
 
Dziekan Rady
Bartosz Opaliński
2020-02-11

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl