f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Komunikat w sprawie Nieodpłatnej Mediacji w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2020 roku.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
 
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018r., o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. poz. 1467) rozszerzyła zakres nieodpłatnej pomocy prawnej o nieodpłatna mediację. Od 1 stycznia 2020r., nieodpłatna mediacja będzie realizowana obligatoryjnie w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Stosownie do art. 4a ust.2 pkt 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52, 55 i 60), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.
 
Przy obsadzaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Rada OIRP w Rzeszowie jest zobowiązana do imiennego wskazywania radców prawnych oraz ich zastępców, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, z uwzględnieniem zgłaszanych przez Starostwa Powiatowe potrzeb w zakresie specjalizacji oraz z zakresu nieodpłatnej mediacji.
 
W związku z powyższym, celem zapewnienia realizacji przez Radę obowiązku ciążącego na niej z mocy wymienionej ustawy, zachęcam radców prawnych zainteresowanych prowadzeniem nieodpłatnej mediacji do rozważenia możliwości wpisania się na listy stałych mediatorów.
 
Spełnienie tego wymogu będzie nieodzowne dla świadczenia pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej z zakresu nieodpłatnej mediacji.
 
Z poważaniem
 
Bartosz Opaliński - Dziekan Rady
2019-10-12

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl