f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Zgromadzenie OIRP w Rzeszowie

Uprzejmie zawiadamiam, że Rada OIRP w Rzeszowie w dn. 27 maja 2019 r. podjęła uchwałę nr 720/X/19 w sprawie ustalenia terminu i porządku dziennego Zgromadzenia OIRP w Rzeszowie. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 15 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 w sali wykładowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8.
 
Przewidywany porządek obrad:
1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,
3. przyjęcie porządku obrad,
4. wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków,
5. sprawozdanie Rady z działalności za 2018 rok i przedstawienie planu pracy Rady na rok 2019,
6. sprawozdanie Rady z wykonania budżetu OIRP za 2018 rok i przedstawienie projektu budżetu OIRP na rok 2019,
7. sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli z działalności finansowej Rady za rok 2018,
8. dyskusja - przerwa cateringowa,
9. sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za rok 2018,
10. sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego za rok 2018,
11. dyskusja c.d.,
12. sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków,
13. przyjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania, o których mowa w pkt. 5 - 7 i 9 - 10,
14. uchwalenie budżetu OIRP i planu pracy Rady na rok 2019,
15. sprawy różne,
16. zakończenie Zgromadzenia.
 
Uprzejmie informuję, że obecność na Zgromadzeniu jest obowiązkowa.
Uzasadnioną nieobecność na Zgromadzeniu należy usprawiedliwić na piśmie.
 
Liczę na niezawodne przybycie.
 
 
Dziekan Rady
Bartosz Opaliński
2019-05-29

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl