f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Informacja o składaniu wniosków o wpis na listę radców prawnych

Uprzejmie informuję, że na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP w Rzeszowie podejmowane będą uchwały o wpisie na listę radców prawnych. Osoby, które z egzaminu radcowskiego uzyskały wynik pozytywny, proszone są o składanie wniosków o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 23 maja 2019 r.
 
Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
 •  wniosek o wpis,
 •  kartę ewidencyjną (do pobrania ze strony internetowej OIRP),
 •  informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,
 •  oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne, o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 •  oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy - w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 •  dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych - w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), tj. 1350 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) - na numer rachunku OIRP w Rzeszowie (Bank Pekao SA II O/Rzeszów, nr 93 1240 2614 1111 0000 3958 6360).
 
Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
 •  wniosek o wpis
 •  kartę ewidencyjną (do pobrania ze strony internetowej OIRP)
 •  oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych (jeżeli przy składaniu wniosku o przystąpieniu do egzaminu radcowskiego przedłożona była kserokopia)
 •  oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy - zgodnie z art. 25 ust. 4) (jeżeli przy składaniu wniosku o przystąpieniu do egzaminu radcowskiego przedłożone były kserokopie)
 •  kserokopię dowodu osobistego
 •  informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*
 •  oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 •  oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy - w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 •  dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych - w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), tj. 2.250 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) - na numer rachunku OIRP w Rzeszowie (Bank Pekao SA II O/Rzeszów, nr 93 1240 2614 1111 0000 3958 6360).
 
Małgorzata Wajda
Kierownik Biura OIRP
 
* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego - nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web
2019-05-17

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl