f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Komunikat Rady nr 1/2016 z dnia 28.10.2016r.

Rzeszów, 28 października 2016 r.


Koleżanki i Koledzy!

Przekazuję Wam pierwszy w nowej, X kadencji, Komunikat Rady OIRP w Rzeszowie.

W tym i kolejnych komunikatach będziemy zamieszczać informacje o istotnych sprawach, którymi zajmuje się Rada, powołane Komisje i Zespoły przy OIRP w Rzeszowie. Rada przyjęła, iż zasadniczo Komunikaty będą przesyłane w formie elektronicznej na udostępnione przez radców prawnych skrzynki mailowe. Tych z Państwa, którzy chcą nadal otrzymywać komunikaty w formie pisemnej prosimy o kontakt z biurem OIRP i zgłoszenie tego faktu. Tych z Państwa, do których nie dociera korespondencja mailowa, pomimo wcześniejszego wskazania adresów madowych, prosimy o ich uaktualnienie i kontakt z biurem OIRP (osoba do kontaktu: Małgorzata Wajda).

Komunikat Nr 1/10/2016
Rady OIRP w Rzeszowie

Rada OIRP w Rzeszowie w ślad za informacją przekazaną za pośrednictwem strony internetowej Izby informuje, że w obecnej 4-letniej kadencji organy OIRP w Rzeszowie funkcjonują w składzie:

Rada OIRP

Dziekan Rady

Bartosz Opaliński

Wicedziekani Rady

Piotr Kamiński - zastępca Dziekana

Adam Dachowski

Elżbieta Żelazko-Nowosielska

Skarbnik

Małgorzata Margańska

Sekretarz

Bożena Nawrocka

Członkowie

Artur Bielec, Zygmunt Borowik, Jolanta Bosak-Szkolnik, Aleksander Cisek, Daniel  Krawiec, Tomasz Lauzer, Anna Nowak, Jacek Rudnicki, Joanna Rzepka Stępień, Krystyna Seredyńska, Maria Siuda, Barbara Spirała-Tardajko, Marcin Zabłocki, Bożena Zajdel.

Dziekan, Wicedziekani, Sekretarz i Skarbnik stanowią Prezydium Rady.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Przewodniczący - Wanda Wiśniowska-Botiuk

Członkowie - Bożena Baraniecka, Tadeusz Barnat, Tomasz Bazan, Robert Bruliński, Tadeusz  Filocha, Adam Kawka, Elżbieta Stec, Halina Stecko.

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - Anna Tralka

Członkowie - Dagmara Brożyna, Jadwiga Jarosz, Barbara Kiczek-Grygiel, Małgorzata Krzanicka.

Rzecznik dyscyplinarny: Włodzimierz Sarnowski

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego: Irena Arlet, Witold Wojnar, Artur Zoła.

W dniu 6 i 11 lipca oraz 20 września 2016 r. odbyły się posiedzenia Rady OIRP w Rzeszowie, na których podjęte zostały m.in. uchwały w sprawie:

 1. określenia zakresu obowiązków Wicedziekanów i członków Prezydium Rady;
 2. wpisu sześciu osób na listę radców prawnych;
 3. skreślenia z listy sześciu radców prawnych, w tym świętej pamięci kolegów radców prawnych
  Stanisława Szmyda oraz Mariana Perenca;
 4. zawieszenia prawa do wykonywania zawodu trzem radcom prawnym;
 5. uchylenia zawieszenia prawa do wykonywania zawodu jednemu radcy prawnemu;
 6. wyboru zastępców rzecznika dyscyplinarnego OIRP w Rzeszowie;
 7. powołania członków Okręgowego Zespołu Wizytatorów, przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego w składzie: Artur Bielec ? Przewodniczący Zespołu, Włodzimierz Sarnowski ? Zastępca Przewodniczącego, Jolanta Bosak-Szkolnik, Małgorzata Gloc, Ewa Przybyło, Wanda Wiśniowska-Botiuk;
 8. powołania następujących stałych komisji Rady OIRP oraz wyboru przewodniczących Komisji:

1.Komisja promocji i polityki informacyjnej

Przewodniczący: Elżbieta Żelazko-Nowosielska, Z-ca: Barbara Spirała-Taradajko,Członkowie: Cezary Andruszewski, Agnieszka Chrostowska-Bawoł, Justyna Ciechanowska, Paweł Dubis, Agata Gutowska, Radosław Jarecki, Małgorzata Kociuba, Łukasz Koryto, Daniel Krawiec, Konrad Krowiak, Wioletta Lelas-Piejko, Monika Pigóra-Bieniek, Anna Sowa-Smoleń, Monika Wolan,

Biuro Rzecznika Prasowego: Agnieszka Bartman- Kiełbowicz, Alina Terpińska;

 1. Komisja ds. aplikacji

Przewodnicząca: Maria Siuda, Z-ca: Aleksander Cisek, Członkowie: Joanna Dul, PaulinaKaczmarczyk - Bugajna, Magdalena Komar - Zabłocka, Marcin Olejarski, Tomasz Pisuliński, Mirosława Sołtysik;

 1. Komisja spraw socjalnych, sportu i integracji

Przewodnicząca: Anna Nowak, Z-ca: Marcin Zabłocki, Członkowie: Karolina Barańska, Tomasz Bek, Jerzy Hędrzak, Grzegorz Pasternak, Paweł Turowski;

 1. Komisja wykonywania zawodu

Przewodnicząca: Bożena Zajdel, Z-ca: Tomasz Lauzer, Członkowie: Artur Bielec,Zygmunt Borowik, Jolanta Bosak - Szkolnik, Tomasz Buczkowski, Piotr Czubat, Joanna Rzepka-Stępień, Krystyna Seredyńska, Dariusz Wlazło, Paweł Wojciechowski;

 1. wyboru Jacka Rudnickiego na Kierownika Szkolenia Aplikantów, w związku ze złożoną rezygnacją Tomasza Pisulińskiego;
 2. powołania nowego Rzecznika Prasowego OIRP Anny Mazurek,
 3. ustanowienia pełnomocników OIRP w Rzeszowie do zaciągania zobowiązań finansowych;
 4. rozliczenia umów z generalnym wykonawcą remontu budynku przy ul. Hoffmanowej 8 w Rzeszowie;
 5. upoważnienia Prezydium Rady do wyboru wykonawcy w zakresie kompleksowej informatyzacji OIRP w Rzeszowie;
  1. dofinansowania działalności integracyjnej radców prawnych i aplikantów radcowskich;
  1. wyznaczenia komisji dla przeprowadzenia obowiązujących kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II, II Iroku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2016 r. (uchwała Prezydium Rady OIRP w Rzeszowie).

  Treść ww. uchwał dostępna jest do wglądu w siedzibie OIRP w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8 w godzinach pracy Biura. Uchwały zostaną zamieszczone na nowej stronie internetowej Izby.

Debata o podkarpackim biznesie pod patronatem OIRP w Rzeszowie"

W dniu 22 września br. odbyła się w Rzeszowie druga edycja ogólnopolskiej konferencji "Podkarpacie dla biznesu" Patronat honorowy nad konferencją objęła m.in. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Rzeszowa.

Adresatami konferencji byli przedsiębiorcy, pracodawcy, a także osoby planujące rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej. Konferencję zainaugurował Stanisław Wasilewski, Dyrektor oddziału ZUS w Rzeszowie, który m.in. podkreślił jak ważną kwestią w działalności gospodarczej są aspekty prawne jej prowadzenia, dziękując jednocześnie Dziekanowi OIRP za patronat nad Konferencją oraz zorganizowanie darmowych porad dla jej uczestników.

Prelegentem z ramienia OIRP w Rzeszowie była radca prawny Agata Gutowska, która wygłosiła prezentację na temat "Praktycznych aspektów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej".

Udział w konferencji wzięli Dziekan OIRP w Rzeszowie Bartosz Opaliński, a także członkowie Rady OIRP Barbara Spirala - Taradajko, Marcin Zabłocki oraz Aleksander Cisek.

Podczas Konferencji zorganizowano punkt udzielania darmowych porad prawnych, w ramach którego porad udzielali radcowie prawni: Małgorzata Stabryła Storek, Anna Smoleń - Sowa, Aleksander Cisek, Łukasz Koryto, Małgorzata Kociuba, Monika Wolan, Alina Terpińska, Wioleta Lelas-Piejko, Dariusz Wlazło oraz Monika Pigóra-Bieniek.

Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r.

Wykonując obowiązki nałożone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1255)oraz uchwałą nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015r., roku w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy - informuję o terminie składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r., w punktach na terenie powiatów wchodzących w skład OIRP w Rzeszowie.

Radcowie prawni zgłaszający się do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej proszeni są o złożenie deklaracji zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 278/IX/2016 KRRP z dnia 20.07.2016 r.

Deklaracja stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Deklaracje należy składać w siedzibie Izby w terminie do dnia 9 listopada 2016 r. (liczy się data wpływu do OIRP).

W przypadku zgłoszenia się większej liczby radców prawnych niż liczba miejsc w danym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, Komisja ds. wykonywania zawodu Rady OIRP w Rzeszowie dokona losowania zgodnie z postanowieniami Uchwały 278/IX/2016 KRRP z dnia 20.07.2016 r.

Radcowie prawni, którzy nie zostaną wyznaczeni radcami prawnymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej mogą zadeklarować wolę bycia zastępcami radców prawnych wyznaczonych.

W takim przypadku będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej pod nieobecność radców prawnych wyznaczonych.

Umowy z radcami prawnymi wskazanymi przez OIRP w Rzeszowie do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku, będą zawierać starostowie powiatów w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie możebyćradca prawny:

1/ karany dyscyplinarnie - do czasu zatarcia skazania;

2/ z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art.6 ustawy, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;

3/ który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;

4/ który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji. Nieodpłatna pomoc prawna w 2017r., będzie udzielana na obszarach powiatów:

 1. Miasto Krosno - 1 punkt dla 2 radców,
 2. Powiat Bieszczadzki - 2 punkty dla 2 radców,
 3. Powiat Brzozowski - 1 punkt dla 5 radców,
 4. Powiat Jarosławski - 1 punkt dla 5 radców ,
 5. Powiat Jasielski - 1 punkt 5 radców,
 6. Powiat Kolbuszowski - 1 punkt dla 5 radców ,
 7. Powiat Leski - 1 punkt dla 2 radców,
 8. Powiat Leżajski - 2 punkty dla 5 radców,
 9. Powiat Lubaczowski - 1 punkt dla 2 radców,
 1. Powiat Łańcucki - 1 punkt dla 5 radców ,
 2. Powiat Mielecki - 1 punkt 5 radców,
 3. Powiat Przemyski - 1 punkt dla 5 radców ,
 4. Powiat Przeworski - 5 punkt dla 5 radców,
 5. Powiat Ropczycko- Sędziszowski - 4 punkty dla 5 radców
 6. Powiat Rzeszowski - 2 punkty dla 7 radców,
 7. Powiat Sanocki - 2 punkty dla 5 radców,
 8. Powiat Strzyżowski -1 punkt dla 5 radców,
 9. Powiat Jasielski - 1 punkt dla 2 radców,
 10. Miasto Przemyśl - 1 punkt dla 5 radców ,
 11. Miasto Rzeszów - 2 punkty dla 7 radców, Miejsca lokalizacji punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dni i godziny świadczenia tej pomocy przez radców prawnych zawiera załączona tabela.

Lp. Powiat punkty świadczenia pomocy liczba radców
1 Krosno Miasto ZSKU w Krośnie - poniedziałki, czwartki oraz I i III piątki m-ca 2
2 POWIAT BIESZCZADZKI 1. Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dln. - czwartki oraz co drugie środy - 8.00 - 12.00 2.UG Lutowiska - poniedziałki - 8.00 - 12.00 2
3 POWIAT BRZOZOWSKI Brzozów, ul. 3 Maja 51 - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki - 8.00 - 12.00; w środy - 12.00 - 16.00 5
4 POWIAT JAROSŁAWSKI Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - pon. - pt. - 8.00 - 12.00 5
5 POWIAT JASIELSKI Starostwo Powiatowe w Jaśle - pon. - pt. - 10.00 - 14.00 5
6 POWIAT KOLBUSZOWSKI GOK Niwiska - pon. - pt. 5
7 POWIAT KROŚNIEŃSKI Starostwo Powiatowe w Krośnie - pon. - pt. -10.00-14.00 5
8 POWIAT LESKI Lesko, Wydział Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Piłsudkiego 5 - poniedziałki 13.00 - 17.00; czwartki 11.00 - 15.00 oraz I i III środy m-ca - 11.00 - 15.00 2
9 POWIAT LEŻAJSKI
 1. UG Grodzisko Dln. - poniedziałki, środy, czwartki - 8.00 - 12.00
 2. UG Kuryłówka - wtorki, piątki - 8.00 - 12.00
5
10 POWIAT LUBACZOWSKI Starostwo Powiatowe w Lubaczowie - poniedziałki, wtorki 11.30 - 15.30 oraz I i II środy m-ca 7.30 - 11.30 2
11 POWIAT ŁAŃCUCKI Łańcut, Mickiewicza 8 -pon., wtorki, środy, piątki - godz. 15.00-19.00, soboty 9.00-13.00 5
12 POWIAT MIELECKI UM w Mielcu - pon. - pt. - 8.00 - 12.00 5
13 POWIAT PRZEMYSKI Starostwo Powiatowe w Przemyślu - pon. - pt. - 10.00 - 14.00 5
14 POWIAT PRZEWORSKI
 1. Zespół Szkół w Sieniawie - poniedziałki 9.00 - 13.00
 2. UG w Tryńczy - wtorki 9.00 - 13.00
 3. UG Jawornik Polski - środy 9.00 -13.00
 4. UG Zarzecze - czwartki 9.00-13.00
 5. UG Gać - piątki 9.00-13.00
5
15 POWIAT ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI
 1. Starostwo Powiatowe w Ropczycach - poniedziałki i wtorki - 12.30 - 16.30
 2. UG Ostrów - środy - 9.00 - 13.00
 3. Budynek Kulturalno-Oświatowy w Wielopolu Skrzyńskim - czwartki - 9.00 - 13.00
4, UG Iwierzyce - piątki - 9.00 - 13.00
5
16 POWIAT RZESZOWSKI
 1. Boguchwała, ul. Rynek 2 - poniedziałki, środy i piątki - godz. 14.00 - 18.00; wtorki i czwartki - godz. 10.00 - 14.00
 2. Rzeszów, ul. Batorego 9 - poniedziałki, wtorki oraz co drugie środy m-ca - 7.30 - 11.30
7
17 POWIAT SANOCKI
 1. UG Zarszyn pon., czw. oraz I, HI i V środy m-ca - 8.00-12.00
 2. UMiG Zagórz wtorki, piątki - 8.00 - 12.00; oraz II i IV czwartki -m-ca - 15.45 - 19.45
4
18 POWIAT STRZYŻOWSKI ZOZ ul. Dąbrowskiego 10, Strzyżów - I i III poniedziałki m-ca oraz wtorki i środy - 8.00-12.00 2
19 Przemyśl Miasto MOPS Przemyśl, ul. Leszczyńskiego 3 - pon. - pt. - 15.00 - 19.00 5
20 Rzeszów Miasto
 1. MDK ul. Osmeckiego 51 - pon. - pt. 9.00 - 13.00
 2. RDK ul. Beskidzka 6 - czwartki, piątki oraz środy (nieparzyste dni miesiąca) - 9.00 - 13.00
7

Zmiana siedziby OIRP w Rzeszowie

Zawiadamiamy, że z dniem 09.09.2016r. nastąpiła zmiana adresu siedziby OIRP w Rzeszowie. Nowy adres siedziby to: ul. K Hoffmanowej 8, 35-016 Rzeszów.

Wyznaczanie radców prawnych z urzędu
Informujemy, że podjęto działania w celu opracowania w OIRP w Rzeszowie nowej listy radców

prawnych zgłaszających się do podejmowania prowadzenia spraw z urzędu poza kolejnością alfabetyczną. Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy:urzedowki@oirp.rzeszow.pl, a także pisemnie na adres biura Rady. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz numer wpisu na listę;
 2. okręg sądu/sądów, na obszarze którego/których radca prawny będzie prowadził sprawę;
 3. wskazanie dziedziny/dziedzin prawa, z zakresu której/ych kandydat będzie prowadził sprawy, z podziałem na:
  • prawo administracyjne
  • prawo cywilne
  • prawo gospodarcze
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • prawo rodzinne.

Lista nie została jeszcze zamknięta i istnieje aktualnie możliwość składania stosownych zgłoszeń przez wszystkich zainteresowanych. Niezależnie od powyższego Rada zleciła Komisji ds. Wykonywania Zawodu opracowanie Regulaminu, celem ustalenia przejrzystych kryteriów przydzielania spraw z urzędu.

Szkolenia

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach, które odbędą się w siedzibie OIRP w Rzeszowie: - w dniu 19 listopada br. -prawo restrukturyzacyjne.

 • w dniu 26 listopada br. - postępowanie upadłościowe konsumenta i przedsiębiorcy,Szkolenia przeprowadzi SSR dr Paweł Janda.
 • w dniu 3 grudnia br. - nowelizacja procedury karnej i kodeksu karnego, omówienie najistotniejszych problemów związanych z udziałem radcy prawnego w postępowaniu karnym.

Szkolenie przeprowadzi SSR Alicja Kuroń - Przewodnicząca X Wydziału KarnegoSądu Rejonowego w Rzeszowie, 6-letni wykładowca KSSiP na aplikacji ogólnej, prokuratorskiej i sędziowskiej, organizator szkoleń dla oskarżycieli publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń osób chętnych na ww. szkolenia telefonicznie do biura OIRP w Rzeszowie, a także mailowo na adres: rejestracja@oirp.rzeszow.pl.

Jednocześnie informujemy o możliwości zgłaszania na adres mailowy Izby(biuro@oirp.rzeszow.p1)lub Dziekana Rady (dziekan@oirp.rzeszow.pl)propozycji zagadnień, które zdaniem kolegów i koleżanek radców powinny stać się przedmiotem szkoleń zawodowych.

Na ww. adresy mailowe lub pisemnie w terminie do dnia 24.11.2016r. prosimy również zgłaszać pytania/zagadnienia, które chcielibyście, aby zostały poruszone na Szkoleniu prowadzonym przesz SSR Alicję Kuroń w dniu 3.12.2016r.

OIRP w Rzeszowie na Facebooku

Informujemy, iż powstała oficjalna strona Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie na profilu społecznościowym Facebook:https://www.facebook.com/oirp.rzeszow

Zachęcamy do odwiedzenia i aktywnego udziału na stronie.

Sprzedaż lokalu przy ul. Baldachówka 9/10 w Rzeszowie

Zawiadamiamy, że Rada OIRP podjęła uchwałę o obniżeniu dotychczasowej cenysprzedaży lokalu przy ul. Baldachówka 9/10 (poprzedniej siedziby OIRP) do kwoty 4 500 zł/1m2 z możliwością dalszych negocjacji. Jednocześnie nadal oczekujemy na pomoc kolegów i koleżanek w znalezieniu nabywcy na oferowany lokal.

Oferta sprzedaży lokalu jest dostępna na stronie www.oirp.rzeszow.pl, a wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela pracownik biura OIRP Pani Małgorzata Wajda.

Ośrodek Mediacji przy OIRP Rzeszów

Zgodnie z zapowiedzią Dziekana Okręgowej Izby Radców w Rzeszowie Bartosza Opalińskiego dokonaną podczas Zebrania Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych odbytego w Rzeszowie

w dniu 25 czerwca2016 roku Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych podjęła działania zmierzające do powołania Ośrodka Mediacji działającego przy OIRP Rzeszów.

W tym celu został powołany Zespół w składzie: mec. Piotr Kamiński (V-ce Dziekan Rady),

mec. Aleksander Cisek, mec. Joanna Dul, mec. Mariusz Kwolek oraz mec. Michał Woźniak, który podjął działania w celu opracowania zasad funkcjonowania Ośrodka, określenia jego struktury, przygotowania niezbędnych dokumentów formalnych oraz podjęcia innych niezbędnych działań mających doprowadzić finalnie do uruchomienia Ośrodka Mediacji.

W związku z powyższym informujemy, iż zgodnie z przyjętymi przez Zespół założeniami wymogiem wpisu na listę mediatorów Ośrodka mediacji przy OIRP Rzeszów będzie, w szczególności, ukończenie szkolenia dla mediatorów organizowanego lub rekomendowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie lub Krajową Radę Radców Prawnych zgodnego ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi w dniu 29.10.2007r. przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Wobec powyższego zachęcamy Koleżanki i Kolegów do odbycia stosownego szkolenia, wskazując, iż najbliższe takie szkolenie, organizowane przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, odbędzie się w Zakopanym w dniach 21-27 listopada br., a także zgłoszenia się na listę mediatorów naszego Ośrodka. Szczegółowe informacje nt. ww. szkolenia znajdują się na stronach Ośrodka Mediacji KRRP (http://www.cmg.kirp.pl).

Końcowo informujemy, iż zakładany termin otwarcia Ośrodka Mediacji przy OIRP Rzeszów to m-c luty 2017, a ogłoszenie naboru na listę mediatorów Ośrodka nastąpi w m-cu grudniu br.

 

Deklaracja udzielania bezpłatnej pomocy prawnej

. .................., dn................ ........

...................................................

(imię i nazwisko radcy prawnego)

...................................................

(adres )

...................................................

(e-mail )

...................................................

(telefon)

...................................................

(nr wpisu )


Deklaruję udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255) w oparciu o umowę ze starostą powiatu ...................................................*

w charakterze: wyznaczonego radcy prawnego / zastępcy wyznaczonego radcy prawnego**.


Wskazuję:

- jako miejsce wykonywania czynności .........................................................

..........................................................................................................***

- dni tygodnia, w których mogę udzielać pomocy ................................................

................................................................................................................

- godziny udzielania pomocy...........................................................................


Oświadczam, że znane mi są przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2015 r. poz. 1255) oraz Regulaminu wyznaczania radców prawnych do nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy. Zobowiązuję się do ich przestrzegania.


..........................................

(podpis radcy)

2016-10-28

Pliki do pobrania

© 2017 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl