Komunikat dotyczący egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2016 r.

2016-07-21

 

Informuje się, że Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 24 września 2016 r. (sobota) godz. 11:00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy składać w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości właściwej rady okręgowej izby radców prawnych.

Zgłoszenia  do komisji kwalifikacyjnej na obszarze właściwości Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski i miasta na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl i Rzeszów prosimy kierować do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie przy ul. Baldachówka 9/10.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 10 sierpnia 2016 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 925,00 zł
(słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć złotych).
Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim:
nr konta: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2016 r.".

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

  1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
  2. kwestionariusz osobowy, (wzór do pobrania poniżej)
  3. życiorys (podpisany),
  4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  5. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (17 września 2016 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra,
  6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny (dopuszczalny wydruk wygenerowanego elektronicznie potwierdzenia wykonania przelewu),
  7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  8. w przypadku osoby posługującej się obecnie innym nazwiskiem niż widniejące na dyplomie konieczne jest dołączenie odpisu aktu stanu cywilnego potwierdzającego zmianę nazwiska (np. aktu zawarcia związku małżeńskiego).
     

Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2016 r. dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/egzaminy-na-aplikacje/wykazy-tytulow-aktow-prawnych/news,8070,ogloszenie-w-sprawie-wykazu-tytulow-aktow.html

 

 

 

Pliki do pobrania:

Ślubowanie radców prawnych w Rzeszowie.

2016-07-18
- Ślubowanie radców prawnych w Rzeszowie.

Zmiany w składach Rady OIRP, OSD i OKW.

2016-07-13
- Zmiany w składach Rady OIRP, OSD i OKW.

XXVII Ogólnopolska Spartakiada Prawników

2016-07-08
- XXVII Ogólnopolska Spartakiada Prawników
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, 35-061 Rzeszów, ul. Baldachówka 9/10, tel. 17 864 21 08
Solveo.CMS